Voorjaarsledenvergadering.

Vrijdag 5 april 19:30 uur staat de ledenvergadering van afdeling Zeeland gepland. Deze wordt belegd in verenigingsgebouw Ammekore, Hertenweg 2 te Nieuwdorp.  

19.00 uur Kascontrole commissie: dhr. A. Boone en dhr. S. Bakx worden verzocht om 19.00 uur aanwezig te zijn voor de controle van het financiële jaarverslag 2018 en financiën van de afdeling.

Starttijd ALV: 19.30 uur

Agenda punten:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen ALV 09-10-2018
 • Jaarverslag secretaris 2017 en 2018
 • Financieel jaarverslag 2018
 • Verslag kascontrole commissie: dhr. A. Boone en dhr. S. Bakx
 • Verkiezing kascontrole commissie 2020
 • Vaststellen begroting 2019
 • Bestuurssamenstelling: mw. B. Schrijver- Polderman is periodiek aftredend en stelt zich niet herkiesbaar als bestuurslid.
 • Beschrijvingsbrief ALV landelijk 13-04-2019
 • Verkiezing afgevaardigden ALV landelijk
 • Rondvraag
 • Sluiting

NB:

 • Kascontrole commissie aanwezig om 19.00 uur
 • Notulen ALV 09-10-2018, jaarverslagen secretaris en penningmeester zijn op te vragen via zeeland@gmail.com
 • Notulen ALV 09-10-2018, jaarverslagen secretaris en penningmeester worden naar de erkende verenigingen verstuurd via de e-mail 2 weken voorafgaand aan de ALV en door de betreffende secretarissen verspreid, zodat ieder kennis kan nemen.

Er zijn geen kopieën van notulen of jaarverslagen tijdens de vergadering beschikbaar.