• Voorjaarsledenvergadering vrijdag 10 maart 2023

  Vrijdag 10 maart 2023 zal de voorjaarsledenvergadering van afdeling Drenthe worden gehouden, om 20.00 uur in dorpshuis “De Wenning” te Pesse

   

  1. Opening

   

  2. Notulen van de vorige vergadering dd. 25 november 2022

   

  3. Mededelingen

   

  4. Ingekomen stukken

   

  5. Verslag kascontrole commissie

   

  6. Benoeming kascontrole commissie

   

  7. Jaarverslag over het jaar 2022 van de penningmeester

   

  8. Jaarverslag over het jaar 2022 van de secretaris

   

  9. Bestuursverkiezing (we hebben 2 vacatures binnen het afdelingsbestuur)

  Voorzitter afd. Drenthe:

  Vice-voorzitter dhr. Renko Ax heeft zich aangemeld als voorzitter van afd. Drenthe. Het afd. bestuur doet de ledenvergadering dan ook een bindende voordracht om dhr. Renko Ax aan te nemen als voorzitter van afd. Drenthe.

  Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 5 van het huishoudelijk reglement van de afdeling.

   

  Bestuurslid afd. Drenthe:

  Kandidaten kunnen zich aanmelden met inachtneming van het bepaalde in

  artikel 9, lid 5 van het huishoudelijk reglement van de afdeling.

   

  10. Behandeling beschrijvingsbrief

   

  11. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervanger Algemene Ledenvergadering KNPV

   

  12. Rondvraag

   

  13. Sluiting

rfwbs-slide