• Update Zembla

  Een journalist van het programma Zembla heeft contact met het hoofdbestuur opgenomen en namens Zembla ons vriendelijk verzocht om per direct een onwaarheid van de website te halen. De journalist stelt dat het KNPV-hoofdbestuur het beeldmateriaal wel kan bekijken, de naam van de voorzitter van de betreffende vereniging kan krijgen alsmede hetgeen deze voorzitter heeft verklaard. Echter heeft de journalist gisteren bevestigd dat zij dit pas doen tijdens een interview met het hoofdbestuur.

  Het KNPV-hoofdbestuur stelt zich op het standpunt dat het belang van het dierenwelzijn niet toelaat dat het programma Zembla talmt met het ter beschikking stellen van de informatie die het hoofdbestuur nodig heeft om adequaat te kunnen optreden tegen misstanden en beweerdelijke dierenmishandeling. Het hoofdbestuur kan zich helaas niet aan de indruk onttrekken dat Zembla het hoofdbestuur actief hierin tegenwerkt ten behoeve van het maken van hun eigen content. De opstelling van de journalist van Zembla bevreemdt en betreurt het hoofdbestuur.

  Het hoofdbestuur heeft besloten geen medewerking te verlenen aan Zembla en is met betrokken afdelingsbesturen gestart met een eigen onderzoek.

   

  Publicatie 12-02-2021:

  Beste leden,

  Donderdag 11 februari jl. heeft het televisieprogramma Zembla contact gezocht met het hoofdbestuur. Zij gaven aan dat de redactie over beeldmateriaal beschikt van dierenmishandeling op een KNPV vereniging en zij met het hoofdbestuur hierover een interview wilde hebben. Op vrijdag 12 februari heeft het hoofdbestuur als antwoord daarop onderstaande brief aan de redactie van Zembla gestuurd. Het hoofdbestuur heeft hierin als voorwaarde gesteld dat wij zo spoedig mogelijk over het beeldmateriaal kunnen beschikken alvorens wij aan het interview zullen meewerken. Dit om te verifieren of het om KNPV leden dan wel KNPV verenigingen gaat en om eventuele dierenmishandeling zo spoedig mogelijk te stoppen. Helaas wil Zembla niet in deze voorwaarde meegaan en heeft het hoofdbestuur besloten niet mee te werken aan het programma. Het hoofdbestuur verricht momenteel in samenwerking met de afdelingsbesturen onderzoek naar mogelijke misstanden waar Zembla aan refereert.

  Brief aan Zembla:

  Geachte heer (..),

  Het hoofdbestuur van de KNPV is geschrokken van uw schokkende bevindingen in relatie tot de in uw bezit zijnde videobeelden van dierenmishandeling en keurt dit gedrag ten stelligste af. Het is uw belangrijke taak om als journalist helaas dergelijke misstanden in de samenleving aan de kaak te stellen!

  De KNPV stelt verantwoord trainen in het kader van dierenwelzijn centraal

  Sinds eind oktober 2020 is er sprake van een nieuwe samenstelling van het KNPV-hoofdbestuur. Eendrachtig met de KNPV-afdelingsbesturen is door het KNPV-hoofdbestuur gekozen om het verantwoord trainen in het kader van het dierenwelzijn centraal te stellen binnen de KNPV. Dierenmishandeling is hierbij uit den boze. De boodschap aan KNPV-leden, die zich hier niet aan wensen te conformeren, is dat tegen misstanden zal worden opgetreden en het lidmaatschap zal worden beëindigd.

  Wij realiseren ons dat er onder de ruim 4700 KNPV leden die bij 350 verenigingen trainen, er helaas ook leden zijn die zich niet aan de regels willen houden en er zich misstanden kunnen voordoen. Misstanden die overigens niet alleen bij de KNPV voor kunnen komen maar die, als daar onderzoek naar gedaan zou worden, bijvoorbeeld ook binnen de paardendressuur en overige hondendressuur zoals b.v. IGP/IPO kunnen plaatsvinden. Deze constatering ziet de KNPV niet als relativering, maar juist als een stipulatie om deze materie breed tot ernst te nemen.

   Wat doet de KNPV met meldingen van misstanden en het voorkomen van misstanden?

  • Toepassing verenigingstuchtrecht | Bij melding van een misstand zoals dierenmishandeling wordt een intern tuchtrechtelijk traject gestart. Er wordt intern onderzoek verricht naar de feiten en omstandigheden en het betrokken lid wordt gelegenheid geboden tot hoor en wederhoor. Enerzijds moet de KNPV daadkrachtig optreden tegen misstanden, anderzijds en gelijktijdig moet de KNPV zorgvuldigheid betrachten jegens diens leden. Op basis van de uitkomst van het onderzoek wordt besloten over het al dan niet opleggen van sancties en/of maatregelen. Op te leggen sancties kunnen o.a. zijn de ontzetting van het lid uit het lidmaatschap (royeren) of opzegging van het lidmaatschap.
  • Melding c.q. aangifte bij de politie | Van evidente dierenmishandeling wordt melding c.q. aangifte gedaan bij de politie.
  • Medewerking aan strafrechtelijk onderzoek | Het hoofdbestuur heeft in de strafrechtelijke onderzoeken n.a.v. de uitzending ‘Undercover in Nederland’, actief medewerking verleend door het op verzoek van politie en justitie verstrekken van informatie.
  • VOG | Vanaf 2021 worden geen nieuwe leden toegelaten zonder dat zij een VOG kunnen overleggen. Personen die in het verleden zijn veroordeeld voor bijvoorbeeld dierenmishandeling, kunnen geen lid worden van de vereniging. De KNPV is op dit moment de enige dressuurbond in Nederland die de VOG verplicht stelt voor toetreding tot het lidmaatschap.
  • Informatie, educatie en positief bekrachtigen | Naast het stellen en handhaven van heldere gedragsregels probeert de KNPV het gedrag van haar leden positief te beïnvloeden door het informeren/voorlichten en het aanbieden van kynologische opleidingen.
  • Benadrukken gedeelde verantwoordelijkheid lokale verenigingen en individuele leden | Het is, naast toezicht en handhaving door het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen, belangrijk dat leden elkaar aanspreken op gedrag, ingrijpen bij dergelijke excessen en dit melden bij het bestuur.

  Eerdere meldingen van misstanden

  U stelt dat u over meldingen van misstanden beschikt waar door het hoofdbestuur niets mee gedaan zou zijn. De huidige samenstelling van het KNPV hoofdbestuur, dat sinds eind oktober 2020 is aangetreden, neemt meldingen van misstanden tot ernst. Het hoofdbestuur sluit niet uit dat er in het verleden zaken mogelijk verkeerd zijn gegaan en uiteraard kan ook het huidige hoofdbestuur fouten maken waarvan geleerd kan worden.

  Mogelijk beschikt u over meldingen die niet bij het KNPV hoofdbestuur bekend zijn geworden, of gespeeld hebben voordat de huidige samenstelling van het hoofdbestuur was aangetreden. Omdat het KNPV-hoofdbestuur dit tot ernst neemt, verzoeken wij u ons in kennis te stellen van de meldingen die bij u bekend zijn, zodat hier onderzoek naar kan worden ingesteld.

  Medewerking aan het programma Zembla

  In relatie tot een eerdere uitzending van Zembla die in het teken stond van de inzet van politiehonden door de Nationale Politie, heeft de KNPV besloten geen medewerking te verlenen aan het televisieprogramma. Redenen hiertoe waren enerzijds dat de KNPV niet gaat over de inzet van politiehonden door de Nationale Politie en anderzijds dat de KNPV primair de focus wil leggen op het - op orde brengen van het eigen huis -.

  U heeft ons nu wederom verzocht om medewerking te verlenen aan uw televisieprogramma. Als het gaat om het uitbannen van dierenmishandeling, vind u in het KNPV-hoofdbestuur geen tegenstander maar een serieuze medestander. Om die reden is het KNPV-hoofdbestuur in beginsel bereid aan uw verzoek medewerking te verlenen.

  Wel willen wij u echter verzoeken ook in enige vorm stil te staan bij het feit dat er vele KNPV-leden zijn die op een goede manier en heel bewust verantwoord trainen in het kader van dierenwelzijn. Naast het aanpakken van misstanden moet het KNPV-hoofdbestuur ook staan voor het merendeel van de KNPV-leden die wel diervriendelijk trainen en de toekomst zijn van de KNPV.

  Tegelijk doet de KNPV het navolgende dringende appél op de redactie van Zembla.

  U stelt over informatie en videomateriaal te beschikken van ernstige dierenmishandeling binnen het KNPV-verenigingsverband. Het belang van het dierenwelzijn vergt dat daders van dierenmishandeling zo snel als mogelijk worden gestopt door strafrechtelijke handhaving en handhaving van het KNPV-verenigingstuchtrecht.

  Het welzijn van de hond(en) vereist naar onze mening een snel en daadkrachtig optreden en daarmee kan niet worden afgewacht tot de uitzending van uw programma. Wij nemen voetstoots aan dat ook u niet wilt dat eventuele mishandelingen van honden mogelijk kunnen voortduren, totdat uw televisieprogramma daadwerkelijk wordt uitgezonden. Het KNPV-hoofdbestuur doet daarom een dringend appél op uw redactie om de beelden en informatie in uw bezit, met inachtneming van geheimhouding van uw informatiebronnen, aan het hoofdbestuur van de KNPV ter beschikking te stellen, zodat wij adequaat kunnen optreden en de dierenmishandeling zo spoedig mogelijk kan worden gestopt.

  Wij vertrouwen op uw medewerking en wachten uw berichtgeving af.

  Met vriendelijke groet,

  W.A.J. Blaas

  Voorzitter KNPV

rfwbs-slide