• Naam  Hond Ras Geslacht  afd 1 afd 2 afd 3 A.A  WVV Totaal
                     
  PH 1 3-jul                
                     
  P.Bennink Django XMH  Reu 62 15 305 10 9 401 cl
  R.J Groen Dotan XMH Reu 64 20 323 10 8 425 cl
  J.H.J Lentink Billy XMH Reu 51 10 284 9 7 361 c
  H.G Pegge Pablo XMH Reu 65 20 327 10 10 432 cl
  D Schipper Abby XMH Teef 64 18 320 10 8 420 cl
  W. van der Veen Shadow XHH Reu 61 20 287 10 9 387 c
                     
  Object                  
  V.A.M Lorkeers Sammy XMH Teef 50 103 216 10 10 389 cl
                     
  Keurmeesters: W Sterk , M van Ginkel en E. Knol-Evers                  
  Helpers: K Poortman en J Elferink                  
                     
  PH1 4-jul                
                     
  M. Bossink Eddy XMH Reu 58 20 306 10 6 400 cl
  J. Hoeben Raico XMH Reu 58 20 311 10 7 406 cl
  A.W.J Kleine Schaars Henke XMH Reu 65 20 327 10 10 432 cl
  G.L. Stevens Kyra XMH Teef 60 10 312 10 10 402 cl
  R Toprakcan Buck XMH Reu 64 20 324 10 9 427 cl
                     
  Keurmeesters: J. Hilgenga, M van Ginkel en D van Vorden                  
  Helpers: K Poortman en A Zwart                  
rfwbs-slide