• In het kader van een zogenaamd voorhangprocedure is de Raad van State om advies gevraagd inzake het wijzigingsbesluit van het Besluit houders van dieren. Het stroombandverbod maakt onderdeel uit van dit wijzigingsbesluit. De Raad van State heeft gerapporteerd geen opmerkingen te hebben aangaande het wijzigingsbesluit en heeft geadviseerd het wijzigingsbesluit vast te stellen.

  Hierop is door de Kroon (De Koning en verantwoordelijke minister) het wijzigingsbesluit op 14 juli jl. vastgesteld en op 16 juli jl. gepubliceerd in het Staatsblad, waarbij is bepaald dat het algemene verbod op de stroomband op 1 januari 2022 van kracht wordt. Hiermee is het verbod op de stroomband een feit.

  Het algemene stroombandverbod kent een klein aantal uitzonderingen:

  -        Diergeneeskundige behandelingen.

  -        Handhaving openbare orde en veiligheid (en trainingen in dit kader): deze uitzondering voor politie, defensie en Dienst Justitiële Inrichtingen is verbonden aan voorwaarden, waaronder toezicht door een toetsingscommissie, waarbij de overheid streeft naar het uitfaseren van het stroombandgebruik binnen 6 jaar.

  -        Elektrische afrastering.

  Voornoemde uitzonderingen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de KNPV. De KNPV en haar leden staan niet boven de wet. Het gebruik van de stroomband is met ingang van 1 januari 2022 verboden binnen de KNPV, waarop het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen zullen handhaven. (Let wel, het zodanig gebruiken van een stroomband dat dit pijn of letsel veroorzaakt bij een hond dan wel de gezondheid of het welzijn van de hond aantast, zonder dat daarmee een redelijk africhtingsdoel is gediend, wordt aangemerkt als dierenmishandeling en is ook nu al bij wet verboden.)  

  Ten overvloede (hierover op 7 september 2020 ook al een bericht op het ledenweb geplaatst) wordt nogmaals vermeld dat niet alleen het gebruik van een veeprikker, maar enkel al het aanwezig hebben van een veeprikker buiten de context van de veehouderij, een misdrijf betreft in het kader van de Wet Wapens en Munitie. (Een veeprikker betreft buiten de veehouderij een verboden stroomstootwapen.)

  Het hoofdbestuur is voornemens om ook na 1 januari 2022 in contact met betrokken overheidsinstanties te blijven om de implicaties van het stroombandverbod te monitoren en om de visie vanuit de KNPV hieromtrent kenbaar te maken. 

rfwbs-slide