• KNPV reactie op televisieprogramma Zembla van 11 maart 2021

  Publicatiedatum: 12 maart 2021

  Naar aanleiding van de uitzending van het televisieprogramma Zembla op 11 maart 2021 bericht het hoofdbestuur van de KNPV als volgt:

  • De KNPV keurt dierenmishandeling ten strengste af en tolereert geen dierenmishandeling binnen haar vereniging.
  • De KNPV neemt verantwoordelijkheid voor de misstanden die binnen haar vereniging hebben plaatsgevonden met grote maatschappelijke verontwaardiging tot gevolg.
  • Wij blijven streng optreden tegen leden die zich schuldig maken aan strafbare gedragingen in relatie tot dierenwelzijn en geweldsdelicten.

  De KNPV benadrukt dat de KNPV niet tot een overheidsorganisatie behoort, maar een civielrechtelijke rechtspersoon betreft. De KNPV is een overkoepelende hondenvereniging van circa 350 lokale KNPV-verenigingen, die honden trainen in speur- en surveillance vaardigheden. Een klein deel van deze getrainde KNPV honden kwalificeert zich voor de aankoop door politie, defensie en beveiliging. De eigenaar van de hond maakt daarbij zelf de keuze om zijn/haar hond te verkopen aan een nieuwe eigenaar in het binnen- dan wel buitenland. Een deel van de leden behoudt echter de hond en traint door voor een ander KNPV discipline-onderdeel.

  In de uitzending van Zembla zijn beelden getoond van de inzet van honden door de Nationale Politie alsmede de afwikkeling daarvan naar aanleiding van deze inzet. In deze context zijn ook beelden getoond uit 2019 – 2020 van dierenmishandeling op 3 specifieke KNPV verenigingen. Tegen 2 van deze gevallen is door de KNPV vanuit het verenigings(tucht)recht reeds eerder opgetreden en zijn in januari 2021 door de rechter in Arnhem straffen opgelegd.

  De gedragingen op de 3e KNPV vereniging zijn door Zembla pas recentelijk onder de aandacht gebracht van het hoofdbestuur van de KNPV. Hierop is direct door het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen van de KNPV een intern landelijk onderzoek gestart, dit omdat geweigerd werd om het specifieke beeldmateriaal onverwijld aan de KNPV ter beschikking te stellen (zie eerdere updates op de KNPV website). Zembla stelt dat de melders hiertoe niet bereid waren omdat eerdere meldingen onbeantwoord zouden zijn gebleven.

  Uit feitelijk onderzoek door de KNPV is sindsdien gebleken;

  • Dat het een KNPV vereniging in de afdeling Noord-Brabant betreft;
  • Dat op 20 maart 2020 een melding bij de KNPV is binnengekomen van een melder die de KNPV dringend aanraadt tegen de misstanden op deze vereniging op te treden.
  • Dat op 25 maart 2020 door de KNPV aan de melder is gereageerd dat dierenmishandeling binnen de KNPV op geen enkele wijze getolereerd wordt en, om hiertegen op te kunnen treden, gevraagd is om het beeldmateriaal waarover de melder beschikt te mogen ontvangen. Tevens is de melder geadviseerd om melding c.q. aangifte te doen bij de politie.
  • Dat op 25 maart 2020 de melder per mail aan de KNPV heeft laten weten dat deze het beeldmateriaal niet ter beschikking wil stellen. Of de melder destijds het advies heeft opgevolgd daadwerkelijk aangifte bij de politie te doen van dierenmishandeling, was het toenmalige hoofdbestuur niet bekend.
  • Dat uit recentelijke navraag door de KNPV bij de politie is gebleken dat 3 meldingen in de politiesystemen zijn geregistreerd, betreffende de verenging in Noord-Brabant en waar volgens de politie in geen enkel geval reden was voor een strafrechtelijk onderzoek.
  • Dat op 27 februari jl. bestuursleden van de lokale verenging in Noord-Brabant door het afdelingsbestuur Noord-Brabant naar aanleiding van vermeende dierenmishandeling zijn gehoord en dat zij verklaren dat er zich geen dierenmishandeling heeft voorgedaan binnen hun lokale vereniging.
  • Dat het hoofdbestuur concludeert dat het beeldmateriaal in de uitzending van Zembla de verdenking opwerpt dat er wel degelijk sprake kan zijn van misstanden en dierenmishandeling.

  Het afdelingsbestuur Noord-Brabant heeft in samenspraak met het Hoofdbestuur van de KNPV op basis van deze beelden besloten de erkenning van de betrokken KNPV-vereniging, hangende het tuchtrechtelijk onderzoek naar bestuursleden en leden van deze vereniging, met onmiddelijke ingang in te trekken.

  Identificatie van de betreffende leden zal onderdeel uit maken van het vervolgonderzoek. Op basis van de onderzoeksbevindingen zal het Bestuur van de KNPV conform haar beleid handelend optreden. Dierenmishandeling en overtredingen van de wet op dit gebied worden door de KNPV niet getolereerd en leidt onomstotelijk tot royement van het lidmaatschap van de KNPV!

  Waarheidsvinding

  De KNPV merkt verder op dat in de uitzending van Zembla een aantal feitelijke onjuistheden en onvolledigheden zijn gepresenteerd. De KNPV ziet zich genoodzaakt om, vanuit transparantie in het aanbieden van de volledige waarheid, onderstaande informatie in de openbaarheid te brengen;

  • In de uitzending wordt een man geinterviewd die begin februari jl. door de rechter is veroordeeld tot 60 uur taakstraf. Op de vraag van Zembla: “U bent niet eruit gegooid?” antwoordt de man “nog steeds niet”. Zembla: “Ja want waarom gooien ze de leden er niet uit”.

  KNPV: Het gestelde is onjuist en Zembla heeft hierop geen wederhoor c.q. verificatie bij de KNPV gedaan. Bij schrijven d.d. 16 juli 2020 is betrokken persoon door het hoofdbestuur geroyeerd. Naar dwingend recht (ex art. 2:35-IV BW) dient de KNPV in geval van royement te voorzien in een interne beroepsmogelijkheid. Het interne beroepsorgaan bij de KNPV betreft de ereraad. De betrokkene heeft beroep aangetekend tegen zijn royement. Hangende dit beroep blijft betrokkene geschorst.

  • In de uitzending wordt een voorzitter van een lokale KNPV vereniging te Hulshorst geinterviewd, waarvan de erkenning van de vereniging in maart 2020 is ingetrokken. Deze betrokkene stelt dat “hij eerder geroyeerd is omdat hij zonder toestemming van de KNPV in contact is getreden met de media”.

  KNPV: Dit is onjuist dan wel onvolledig en hierover heeft Zembla geen wederhoor c.q. verificatie bij de KNPV gedaan. Bij schrijven d.d. 20 augustus 2020 is door het hoofdbestuur het lidmaatschap van betrokkene opgezegd, vanwege onder meer dierenmishandeling. Deze dierenmishandeling bleek uit beeldmateriaal dat dateert van enkele maanden na de uitzending van Undercover in Nederland (19 maart 2020). Betrokkene heeft zelf als ‘klokkenluider’ aan deze uitzending meegewerkt. Het hoofdbestuur constateert dat de beelden hiervan ook via de sociale media circuleren en vraagt zich af of Zembla hier niet van op de hoogte was of dit bewust niet heeft benoemd in de uitzending? Van deze dierenmishandeling heeft de KNPV al eerder melding gedaan bij de politie.

  • Zembla stelt in de uitzending, zonder daarbij een bron te vermelden, dat de politie bijna alle honden koopt van KNPV-verenigingen.

  KNPV: Dit is onjuist. De honden worden namelijk niet gekocht van verenigingen, maar van particulieren die lid kunnen zijn van de KNPV en trainen bij een lokale KNPV-vereniging. In 2020 heeft de KNPV een Wob-verzoek ingediend waaruit blijkt dat van de door de politie ingekochte honden slechts circa 50% KNPV-gecertificeerd is.

  • Zembla constateert in de uitzending dat bij trainingen bij de politie zelf de honden niet op commando lossen.

  KNPV: KNPV-gecertificeerde honden zijn getoetst om op aanzienlijke afstand op commando los te laten, want anders komt de hond niet door de keuring. Dit is meer in het bijzonder relevant omdat, zoals eerder aangehaald, ons ook uit het Wob-verzoek is gebleken dat ongeveer 50% van de door de politie ingekochte honden geen KNPV-certificaat heeft. 

  • Zembla stelt in de uitzending dat uit het KNPV keuringsreglement volgt, dat de hond met een stok mag worden geslagen, hiermee kennelijk insinuerend dat het keuringsreglement mishandeling zou toestaan.

  KNPV: Dit is onjuist. In het keuringsreglement staat dat bij de oefening 1 maal een dragelijke stokslag gegeven mag worden, waarbij de stokslag niet gericht mag zijn op de poten of kop van de hond. De daarbij gebruikte “stok” dient bovendien alleen een gedroogde wilgenteen te zijn, die eenvoudig breekt bij geringe weerstand.

  Een dergelijke oefening wordt in de training van de hond geleidelijk opgebouwd. De stokslag bij het stokstellen (zoals bedoeld in het keuringsreglement) betreft geen dierenmishandeling, maar dient een africhtingsdoel dat gelet op een mogelijk toekomstige operationele inzet de veiligheid van de hond, diens geleider en zelfs een arrestant dient. In de operationele inzet kan een hond in de praktijk te maken krijgen met mensen die de hond slaan of anderszins pijn doen. De KNPV bereidt de hond vanuit spel en een geleidelijke opbouw, voor op dergelijke situaties.

  De eventuele noodzaak tot het vanuit spel geleidelijk ‘afharden’ van een hond rechtvaardigt nimmer mishandeling. Daartussen zit een evident verschil.

  Tot besluit

  Medio november 2020 is door het huidige hoofdbestuur samen met de afdelingsbesturen een significante koers binnen de KNPV ingeslagen, waarin het verantwoord trainen in het kader van het dierenwelzijn tot uitgangspunt is genomen. Afgelopen jaren zien we in de hondensport - in het algemeen-, dat voortschrijdende inzichten over specifieke hulpmiddelen als ook over de kennis van het gedrag c.q. de leerprincipes van de hond, de hondensport in positieve zin heeft veranderd. Het gebruik van bepaalde aversieve middelen is niet alleen vanaf juli 2018 in een aparte wet- en regelgeving strafbaar gesteld, maar is ook binnen de KNPV verboden middels haar statuten en tuchtrechtelijke sanctiebeleid. Helaas constateert de KNPV dat, ondanks dit verbod en de investeringen van de vereniging om de deskundigheid van de geleiders middels educatie te vergroten, er sommige leden zijn die hun gedrag niet willen veranderen. Deze leden worden dan ook bij constatering van dierenmishandeling uit de vereniging verwijderd en wordt melding en/of aangifte gedaan bij de politie.

  De KNPV zal al het mogelijke blijven doen om dierenmishandeling binnen haar vereniging te weren. Zij spreekt het vertrouwen uit naar de vele welwillende en positief trainende leden binnen de KNPV. 

  Het hoofdbestuur KNPV

rfwbs-slide