• Privacy statement Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV)

  De KNPV neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Van het bezoek aan de KNPV-website worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

 • Lidmaatschap

  Gegevens zoals bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats zijn al bekend bij de KNPV wanneer er sprake is van een KNPV-lidmaatschap. De gegevens die vanwege het lidmaatschap en eventuele deelname aan keuringen/wedstrijden worden verzameld, worden slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden.

   

  De KNPV zal geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:

   

  • Daarvoor toestemming is gegeven;
  • Er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

   

  Wanneer er vragen zijn over dit privacyreglement of een klacht over de manier waarop met de persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt u contact opnemen via: Bureau@knpv.nl

 • Verwerking van persoonsgegevens

  Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaarbaar natuurlijk persoon; elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Het kan gaan om bijvoorbeeld de naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan een persoon gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

 • Verwerkingsverantwoordelijke

  Het Hoofdbestuur van de KNPV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in, dat het Hoofdbestuur de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat het Hoofdbestuur verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. De secretaris van de KNPV heeft de verwerkingsverantwoordelijkheid in portefeuille.

 • Verwerkingsbevoegd

  Bevoegd tot gegevensverwerking zijn:

  • Het hoofdbestuur c.q. de leden van het hoofdbestuur
  • De afdelingsbesturen, c.q. de leden van de afdelingsbesturen
  • Statutair ingestelde verenigingsorganen zoals bijvoorbeeld de ereraad
  • Derden die lid zijn van de KNPV en waartoe het hoofdbestuur een mandaat heeft verleend
  • Derden (niet zijnde leden van de KNPV) waarmee de KNPV een verwerkersovereenkomst heeft gesloten
 • Gebruik persoonsgegevens

  De KNPV verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden en alleen de daarvoor noddzakelijke persoonsgegevens

  De doelstellingen voor verwerking van persoonsgegevens zijn gelegen in de noodzaak als (landelijk overkoepelende) vereniging goed te kunnen functioneren (waaronder uitvoering geven aan de statutaire doelstellingen van de KNPV) en de (wettelijke) gerechtvaardigde belangen die in dat kader van toepassing zijn. Hier kan ondermeer toe worden gerekend:

  • Voeren de administratie van de vereniging (waaronder ledenadministratie, financiële administratie, administratie inkomende en uitgaande correspondentie, keuringsadministratie, administratie met betrekking tot opleidingen en examens en opstellen en publiceren van rapporten en jaarverslagen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vereniging)
  • Uitvoering geven aan wettelijke, statutaire en reglementaire verplichtingen
  • Uitgave en redactionele inhoud van Het Orgaan en het ledenweb, alsook het beheren van de sociale mediakanalen van de KNPV (inclusief content plaatsing)
  • Administratie ten behoeve van het goed kunnen laten functioneren van het verenigings(tucht-)recht, waaronder het vormen en bewaren van tuchtdossiers en het voor het hoofdbestuur en afdelingsbesturen centraal raadpleegbare sanctieregister
  • Publicatie in Het Orgaan en op het ledenweb van de namen, lidmaatschapsnummers en afdeling van personen van wie het lidmaatschap is geëindigd.
   • Dit is noodzakelijk gelet op het gerechtvaardigd belang (goed functioneren vereniging) en bescherming van een vitaal belang (dierenwelzijn, veiligheid voor de hond en zijn omgeving.)
   • De reden van het einde van het lidmaatschap wordt niet gepubliceerd, tenzij er sprake is van een sanctie of maatregel in het kader van het verenigings(tucht)recht. In dat geval kan ook de opgelegde sanctie en/of maatregel gepubliceerd. Hiermee worden niet meer gegevens gepubliceerd dan voor het doel noodzakelijk is.
   • Publicatie in zowel Het Orgaan als op het ledenweb is het minst ingrijpend middel en tegelijkertijd noodzakelijk voor bewerkstelliging van het doel van de gegevensverwerking.
    • Het Orgaan wordt in beperkte en gecontroleerde circulatie uitgegeven. Het ledenweb is een afgeschermde digitale omgeving die alleen toegankelijk is voor KNPV-leden.
    • Met publicatie in zowel Het Orgaan als op het ledenweb wordt bewerkstelligd dat KNPV-leden en hun verenigingen kunnen controleren welke personen zij moeten weren. Door KNPV-trainingen en KNPV-activiteiten uitsluitend toegankelijk te maken door KNPV-leden wordt het goed functioneren van het verenigings(tucht)recht, de bescherming van het dierenwelzijn en de veiligheid van de hond en zijn omgeving geborgd.  
 • Waarom mag de KNPV persoonsgegevens verwerken?

  Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag de KNPV alleen persoonsgegevens verwerken waneer daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De KNPV hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;
  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de KNPV, waarbij de KNPV erop let dat de impact op de privacy van een KNPV-lid zo beperkt mogelijk is.


  Doelstellingen en gerechtvaardigd belang voor gegevensverwerking ten aanzien van publicatie inzake einde lidmaatschap,  verplicht gestelde overlegging van een VOG, vormen en bewaren van tuchtdossiers, een voor het hoofdbestuur en afdelingsbesturen centraal raadpleegbare register van sancties en maatregelen in het kader van het verenigings(tucht)recht van de KNPV.

  Actief zijn binnen KNPV-verband brengt (extra) verantwoordelijkheden met zich mede die zowel door de KNPV als het individuele lid tot ernst moeten worden genomen:

  • De maatschappelijke context waarbinnen de KNPV moet functioneren (en waaraan de KNPV tevens diens bestaansrecht ontleend) en wetgeving erkennen de intrinsieke waarde van een dier.
  • Verantwoord trainen in het kader van dierenwelzijn staat centraal. Een hond waarmee wij trainen is volledig van ons afhankelijk. Dierenmishandeling is uit den boze.
  • In KNPV-programma’s worden honden afgericht in een agressie c.q. geweldsspectrum, met als doel in de toekomst mogelijk als geweldsmiddel te kunnen dienen voor politie, defensie of andere overheidsdiensten.

  De verantwoordelijkheden die de KNPV en diens leden in dit kader dienen te dragen (en te gelden hebben als doelstellingen voor de gegevensverwerking) brengen met zich dat vanuit het verenigings(tucht)recht opgetreden moet kunnen worden tegen personen die in strijd met deze verantwoordelijkheden handelen en dat dergelijke personen geweerd moeten kunnen worden uit de KNPV. Hiertoe is het noodzakelijk dat  persoonsgegevens verwerkt en (voor langere tijd) opgeslagen moeten worden met betrekking tot:

  • Overlegging van een VOG | In de gevallen bij statuten en/of reglementen van de KNPV bepaald is het overleggen van een VOG verplicht. Dit om personen die zich schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling of andere strafbare feiten die zich niet verdragen met het lidmaatschap van de KNPV, te kunnen weren uit de KNPV. De overlegde VOG wordt vernietigd nadat het hoofdbestuur van de KNPV een beslissing heeft genomen omtrent het lidmaatschap (of schorsing). Correspondentie hieromtrent wordt (oneindig, behoudens overlegging van een overlijdensverklaring) bewaard in het archief van de KNPV omdat dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.
  • Dossiers verenigingstuchtrecht en voor hoofdbestuur en afdelingsbesturen centraal raadpleegbaar register van aan leden opgelegde sancties en maatregelen | In gevallen waarin een lid verwijtbaar handelt in het kader van het verenigingstuchtrecht (of daartoe een melding wordt gedaan c.q. verdenking ontstaat) wordt een tuchtdossier aangelegd met betrekking tot het desbetreffende lid. Dit tuchtdossier wordt (oneindig, behoudens overlegging van een overlijdensverklaring) bewaard in het archief van de KNPV omdat dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.
  • Publicatie van persoonsgegevens en opgelegde sancties en/of maatregelen in het kader van het verenigings(tuchtrecht) jegens individuele leden in Het Orgaan en op het ledenweb, in de gevallen waarin dit volgens de statuten en reglementen van de KNPV is toegestaan. (Dit is noodzakelijk voor het goed kunnen laten functioneren van het verenigingstuchtrecht.)

  Naast de eerder genoemde wettelijke verwerkingsgrondslagen gelden in dit kader in het bijzonder de volgende wettelijke verwerkingsgrondslagen:

  • Toestemming van het (aspirant) lid.
  • Vitaal belang & gerechtvaardigd belang| Het dierenwelzijn alsmede het africhten van honden in het agressie- c.q. geweldsspectrum die in de toekomst mogelijk door overheidsdiensten worden ingezet als geweldsmiddel zijn aan te merken als vitaal belang. Het leven, gezondheid, veiligheid en welzijn van de hond alsook van personen in de omgeving van de hond zijn belangen die de verwerking en opslag van persoonsgegevens noodzakelijk maken. Tevens vormen deze belangen een gerechtvaardigd belang van de KNPV.
 • Bewaren persoonsgegevens

  De KNPV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als het gerechtvaardigd belang van de KNPV dan wel specifieke regelgeving vereist.

  Verkrijgen persoonsgegevens

  Persoonsgegevens worden verkregen door aanmelding van het lidmaatschap, inschrijven voor een keuring, opleiding of examen, dan wel op een andere wijze voortkomend uit het goed moeten kunnen functioneren als een vereniging.

  Om gebruik te maken van bepaalde onderdelen van het KNPV ledenweb (of een toekomstig alternatief daarvan), moet eerst een unieke account worden aangemaakt. Op het KNPV ledenweb is informatie zichtbaar met betrekking tot besluiten van het Hoofdbestuur en gegevens van officials en keuringen.

  Op het KNPV ledenweb is uitgebreide informatie met betrekking tot de privacy en de AVG gepubliceerd en informatie en tekst voorbeelden ten behoeve van de KNPV verenigingen.

 • Verstrekken persoonsgegevens

  Door de KNPV c.q. tot gegevensverwerking bevoegde verenigingsorganen en verenigingsfunctionarissen mogen tussen elkaar persoonsgegevens uitwisselen voor zover noodzakelijk voor het functioneren van de vereniging en vallend binnen de kaders van het privacy statement van de KNPV. De KNPV zal persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

 • Beveiliging

  De KNPV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De KNPV heeft een beleid informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. De persoonsgegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. Functionarissen met wie persoosgegevens worden gedeeld zijn middels een overeenkomst verplicht om de vertrouwelijkheid vna de gegevens te  respecteren.

 • Privacyrechten

  Er bestaat recht op inzage in de eigen persoonsgegevens, verder bestaat het recht om te vragen om correctie, beperking of verwijdering van eigen persoonsgegevens en daarnaast kan worden gevraagd om overdracht van gegevens. Tenslotte kan bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van eigen persoonsgegevens. Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, dan kunnen deze te allen tijde worden ingetrokken. (Dit laatste kan wel gevolgen hebben voor het lidmaatschap indien het in redelijkheid goed kunnen functioneren van de vereniging hierdoor in het geding komt.) Dit kan via een schriftelijk verzoek (waaronder per e-mail.)

 • Wijzigingen

  De KNPV behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) en adviseert om regelmatig de laatste versie van het statement te controleren.

 • Vragen

  Wanneer er nog vragen zin over het privacy statement, neem dan contact op met: Bureau@knpv.nl

 • **Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2021

rfwbs-slide