• Opleiding Keurmeester KNPV

  De opleiding heeft tot doel om leden, door middel van het aanbieden van kennis en vaardigheden, te begeleiden naar het examen Keurmeester KNPV. 

  Een keurmeester van de KNPV beschikt over uitgebreide kennis van de betreffende keuringsreglementen en kan deze kennis omzetten in praktische deskundigheid.  

  Naast de theoretische vaardigheden moet een keurmeester daadkrachtig kunnen optreden en is hij integer in gedrag en handelswijze. 

  Een keurmeester van de KNPV onderschrijft en respecteert de statuten, het huishoudelijk reglement en de bijzondere reglementen, waaronder de gedragsregels, en draagt deze uit als keurmeester en als lid. 

  De functie vereist al deze vaardigheden en deze zullen in de opleiding uitgebreid aan de orde komen. 

 • Toelatingseisen voor de opleiding

  Om tot de opleiding te worden toegelaten, wordt het volgende van de kandidaat vereist: 

  Algemeen 

  • Onbesproken gedrag; (een VOG dient overlegd te worden) 

  • Nimmer gesanctioneerd geweest binnen de KNPV; 

  • Goed horen, zien en lopen; 

  • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

  • Minimaal beschikken over een MBO werk- en denkniveau; 

  • Een representatief voorkomen hebben; 

  • Met goed gevolg een selectiegesprek hebben gevoerd. 

  Voor keurmeester Surveillancehonden 

  • Tenminste 5 jaar lid van de KNPV 

  • Een niet gecertificeerde hond ter keuring hebben gebracht en hiermee het certificaat Politiehond 1, Politiehond 2 of Objectbewakingshond hebben behaald. 

  Voor keurmeester Speurhonden 

  • Tenminste 3 jaar lid van de KNPV 

  • Met goed gevolg het examen voor spoorlegger, slachtoffer en voorbereider sorteerproef hebben afgelegd; 

  • Een niet gecertificeerde hond ter keuring hebben gebracht en hiermee het Basiscertificaat Speurhonden en twee verschillende certificaten Speurhonden SSPV A of B hebben behaald. 

  • Een erkende keurmeester Surveillancehonden is vrijgesteld van de verplichting om met een niet gecertificeerde hond het Basiscertificaat Speurhonden en twee verschillende certificaten Speurhonden SSPV A of B te behalen. 

 • Aanmelding

  • De kandidaat meldt zich schriftelijk aan bij het Bureau KNPV; 

  • De aanmelding dient te zijn voorzien van een curriculum vitae, waarin de kandidaat aantoont te voldoen aan de toelatingseisen en een motivatiebrief, waarom de kandidaat de opleiding tot keurmeester wil volgen; 

  • De kandidaat verklaart geen bezwaar te hebben, dat de aanmelding met bijbehorende gegevens wordt verstrekt aan het Hoofdbestuur en de leden van de Commissie Opleidingen, alsmede in voorkomende gevallen aan de coach; 

  • Tevens verklaart de kandidaat bij de aanmelding dat hij/zij, na het succesvol doorlopen van de opleiding en de benoeming tot keurmeester, zich zal inzetten als keurmeester tijdens keuringen en wedstrijden en aan de voorwaarden voor nascholing zal voldoen; 

  • Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. 

 • Procedure na aanmelding

  • Het Bureau KNPV stuurt de aanmelding naar de secretaris van het Hoofdbestuur.  

  • Vervolgens bepaalt het Hoofdbestuur of er procedurele bezwaren zijn om de aanmelding in behandeling te nemen; 

  • Indien er geen procedurele bezwaren zijn, wordt de aanmelding doorgestuurd naar de secretaris van de Commissie Opleidingen; 

  • Na toetsing van de toelatingseisen door de Commissie Opleidingen krijgt de kandidaat een ontvangstbevestiging en een schriftelijke uitnodiging voor het intakegesprek. 

 • Intakegesprek

  • De Commissie Opleidingen houdt twee keer per jaar, in de maanden maart en september, een intakegesprek voor kandidaten voor de opleiding; 

  • Het intakegesprek bestaat uit twee delen, die de drie onderwerpen “persoonlijkheid”, “de opleiding tot keurmeester” en “aan het werk als keurmeester” behandelen; 

  • Op basis van het intakegesprek brengt de Commissie Opleidingen een onderbouwd advies uit aan het Hoofdbestuur over de kwaliteiten van de kandidaat in relatie tot de opleiding en de functie van keurmeester; 

  • Op basis van dit advies neemt het Hoofdbestuur een besluit om de kandidaat wel of niet tot de opleiding Keurmeester KNPV toe te laten. 

  De kandidaat wordt schriftelijk, via het Bureau KNPV, door de secretaris van het Hoofdbestuur van het besluit in kennis gesteld. 

 • Begeleiding

  • Gedurende de opleiding wordt de kandidaat begeleid door een persoonlijke coach.  

  Deze coach wordt toegewezen door de Commissie Opleidingen. 

 • De opleiding

  • Keuringsreglementen: 

  • Surveillancehonden: Politiehond 1, Politiehond 2 en Objectbewakingshond, Toetsing Objectbewakingshond en Basis Surveillancehond; 

  • Speurhonden: Basiscertificaat Speurhonden en Speurhonden SSPV; 

  • Het maken van oefenstaatjes, waarbij de theoretische kennis in de praktijk wordt nagebootst; 

  • Praktijkdagen en -stages. Tijdens deze dagen komen de aspecten van alle betreffende programma’s aan de orde. 

 • Examen

  De opleiding wordt afgerond met een theoretisch- en praktisch examen. 

  De exameneisen zijn opgenomen in de examenreglementen Keurmeester Surveillancehonden en Keurmeester Speurhonden. 

 • Theorie-examen

  Voordat de kandidaat voor het theorie-examen wordt aangemeld, brengt de coach advies uit aan de Commissie Opleidingen, waarin wordt aangegeven of de kandidaat over voldoende theoretische kennis beschikt.  

  Op basis van genoemd advies wordt de  kandidaat voor het theorie-examen aangemeld bij de examencommissie.  

  Het theorie-examen bestaat uit: 

  Surveillancehonden Zie examenreglement. 

  Speurhonden Zie examenreglement. 

 • Praktijkexamen

  Om voor het praktijkexamen in aanmerking te komen, moet de kandidaat: 

  1. Het theorie-examen met goed gevolg hebben afgelegd; 

  1. Minimaal 4 stagedagen hebben gevolgd; 

  1. Minimaal één zelf georganiseerde praktijk dag met goed gevolg hebben doorlopen. 

  De onder punt 2 en 3 genoemde vereisten gaan in overleg met de coach. 

  Indien de coach van mening is, dat de kandidaat aan de genoemde vereisten heeft voldaan, brengt hij advies uit aan de Commissie Opleidingen, waarin wordt aangegeven of de kandidaat over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. 

  De Commissie Opleidingen beslist op basis van dit advies of de kandidaat voor het praktijkexamen wordt aangemeld bij de examencommissie. 

  Het praktijkexamen bestaat uit: 

  Surveillancehonden: Zie examenreglement 

  Speurhonden: Zie examenreglement

 • Duur van de opleiding

  Voor de opleiding tot keurmeester surveillancehonden geldt een maximale tijdsduur 3,5 jaar en voor keurmeester speurhonden 2,5 jaar. 

  Deze periode beslaat het gehele traject van toelating tot de opleiding tot en met het praktijkexamen. 

 • Cursuskosten

  Er zijn geen kosten aan de opleiding Keurmeester  KNPV verbonden. 

  De keuringsreglementen zijn gratis te downloaden vanaf het ledenweb van de KNPV. 

  Reis- en verblijfkosten, die worden gemaakt in het kader van de opleiding, komen voor rekening van de kandidaat. 

rfwbs-slide