• Opleiding Voorzitter Keuringscommissie

  De opleiding heeft tot doel om leden, door middel van het aanbieden van kennis en vaardigheden, te begeleiden naar het examen Voorzitter Keuringscommissie KNPV.

  Naast de vereisten van keurmeester heeft de voorzitter van de keuringscommissie ruime ervaring als keurmeester surveillance- en/of speurhonden.

  Hij is instaat om leiding te geven aan de keuringscommissie en kan omgaan met conflictsituaties.

  De voorzitter van de keuringscommissie is eindverantwoordelijk voor een goed verloop van de keuring en een juiste toepassing van de keuringsreglementen.

  De voorzitter moet als vraagbaak de andere keurmeesters en ook de helpers en terreinleiding kunnen ondersteunen in het uitvoeren van hun taken.

  De voorzitter van de keuringscommissie opent en sluit de keuring en reikt de puntenstaten uit aan de geleiders van de geslaagde honden.

  Van het verloop van de keuring stelt hij in overleg met de keuringscommissie een keuringsrapport en een verslag van de nabespreking met de helpers op en dient hij deze met het gewaarmerkte overzicht van de keuringsresultaten binnen een week na afloop van de keuringsperiode aan het bureau KNPV te zenden.

  Bij eventuele protesten gedurende de keuring of kort na afloop neemt hij na overleg met zijn medekeurmeesters een beslissing en deelt deze mede aan de betreffende geleider.

  De functie vereist al deze vaardigheden en deze zullen in de opleiding aan de orde komen.

 • Toelatingseisen voor de opleiding

  Om tot de opleiding te worden toegelaten, wordt het volgende van de kandidaat vereist:

  • Onbesproken gedrag;(een VOG dient overlegd te worden)
  • Nimmer gesanctioneerd geweest binnen de KNPV;
  • Communicatief vaardig;
  • Beschikken over goede digitale vaardigheden;
  • Stressbestendig;
  • Kunnen delegeren en taken op duidelijke wijze kunnen verdelen;
  • Conflicten kunnen inschatten en deze op correcte wijze kunnen afhandelen;
  • In het openbaar kunnen spreken.
  • Een representatief voorkomen hebben;
 • Selectieprocedure en aanmelding

  Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het Bureau KNPV of worden geselecteerd door de technische commissie.

  Vervolgens meldt de technische commissie mogelijke kandidaten aan bij het Hoofdbestuur.

  Het Hoofdbestuur onderzoekt of er procedurele bezwaren zijn om een kandidaat de opleiding tot voorzitter van de keuringscommissie te laten volgen.

  De kandidaat wordt hiervan schriftelijk, via het Bureau KNPV, door de secretaris van het Hoofdbestuur in kennis gesteld.

  Na aanmelding bij de secretaris van de Commissie Opleidingen, wordt de kandidaat uitgenodigd voor een intakegesprek om het opleidingstraject inhoudelijk te bespreken.

 • Begeleiding

  Gedurende de opleiding wordt de kandidaat begeleid door een persoonlijke coach.
  Deze coach wordt toegewezen door de Commissie Opleidingen.

 • De opleiding

  Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  Kennis van verschillende reglementen en helpersrichtlijnen;
  De voorzitter keuringscommissie dient een ruime kennis te hebben van de keuringsreglementen en de helpersrichtlijnen.
  Hij moet als vraagbaak kunnen dienen voor de keurmeesters en helpers.
  Hij dient in het kort instructie te kunnen geven aan de keurmeesters en helpers over de uitvoering van de oefeningen.

  Posities van de voorzitter van de keuringscommissie en de overige keurmeesters tijdens de oefeningen.
  De voorzitter dient op de hoogte te zijn van de juiste opstellingen van de keurmeesters.
  Hij moet bij de steloefeningen zijn positie zodanig kiezen, dat hij de wijze van tot staan brengen van de hond goed kan beoordelen.
  Hij dient erop toe te zien, dat transporten over een afstand van 25 meter plaats vinden en dat de keurmeesters de juiste posities innemen.

   

  De taken van de voorzitter van de keuringscommissie.

  a) Inschrijven van deelnemers en controleren van hun gegevens;

  b) Opening van de keuring en het voorstellen van de keuringscommissie

  c) Controle van het terrein, de hindernissen/toestellen en plaatsing van de pionnen;

  d) Instrueren van de keurmeesters en de helpers;

  e) Samenstellen van het keuringsrapport;

  f) Nabespreking helpers

  g) Afsluiting van de keuring en het uitreiken van de puntenstaten aan de geleiders;

  h) Afhandelen van protesten.

   

  Het digitaal verwerken van de Puntenstaten

  a) Het invullen van het blad “Indeling” en genereren van tabbladen

  b) Het verwerken van keuringsresultaten van alle disciplines

  c) Het invullen van het keuringsrapport

  d) Het verwerken van de nabesprekingen met de helpers.

  e) Het printen van de puntenstaten en de uitslag

  f) Het afhandelen van de Puntenstaten en de uitslag


  Indien de coach van mening is, dat de kandidaat voldoende kennis heeft van de hiervoor vermelde onderwerpen, brengt hij advies uit aan de Commissie Opleidingen. Op basis van dit advies beslist de Commissie Opleidingen of de kandidaat de opleiding met praktijkstages kan vervolgen en afsluiten.

 • Praktijkstages

  De kandidaat loopt, onder toezicht van een lid van de examencommissie, drie dagen stage tijdens keuringen, waarbij hij als voorzitter van de keuringscommissie fungeert.

  Tijdens de stagedagen, naast het keuren zelf, vooral aandacht voor:

  a) Het inschrijven van de deelnemers en het controleren van de gegevens;

  b) De opening van de keuring namens het hoofdbestuur en het voorstellen van de keurmeesters, de helpers en de terreinleiding;

  c) Het (laten) controleren van het terrein, inclusief de hindernissen/toestellen en de juiste plaatsing van de pionnen in de stellaan;

  d) Het instrueren van de keurmeesters en de helpers;

  e) Het in overleg met de keuringscommissie samenstellen van het keuringsrapport;

  f) De nabespreking met de helpers en het invullen van de “Nabespreking helpers”;

  g) De afsluiting van de keuring, waaronder het bedanken van de medekeurmeesters, de helpers, de terreinleiding en overige mensen, die aan de keuring hebben meegewerkt en vervolgens het uitreiken van de puntenstaten aan de geleiders;

  h) Het eventueel afhandelen van protesten.

   

 • Cursuskosten opleiding Voorzitter Keuringscommissie

  Er zijn geen kosten aan de opleiding Voorzitter Keuringscommissie verbonden.
  Eventuele reis- en verblijfkosten, die worden gemaakt in het kader van de opleiding komen voor rekening van de kandidaat.

  De reis- en verblijfkosten ten behoeve van de stagedagen komen voor rekening van de KNPV.

 • Afsluiting

  De examencommissie brengt na de stagedagen advies uit aan het Hoofdbestuur over het functioneren van de kandidaat als voorzitter van de keuringscommissie.

  Op basis van dit advies beslist het Hoofdbestuur om de kandidaat al dan niet te benoemen als voorzitter van de keuringscommissie.
  De kandidaat wordt schriftelijk, via het Bureau KNPV, door de secretaris van het Hoofdbestuur van het besluit in kennis gesteld.

 • Einde opleiding

  • De kandidaat is schriftelijk van het besluit van het Hoofdbestuur in kennis gesteld;
  • De kandidaat stelt zijn coach per mail schriftelijk in kennis zijn opleiding stop te zetten;
  • Het Hoofbestuur besluit om de opleiding te beëindigen
rfwbs-slide