Agenda Ledenvergadering 21 Okt. 2019

12-09-2019

Najaar ledenvergadering  Maandag 21 Oktober 2019

Locatie  Manege “de Liedehof” Liewegje 21 Haarlem

Aanvang 20:00 uur

 

                     

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen najaarsvergadering 2018.
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen

       5. Jaarverslag secretaris

       6. Financieel Jaarverslag

 1. Verslag Kascontrole
 2. Benoeming Kascontrole lid

       9. Uitreiking Wisselbeker

 1. Bestuursverkiezing.

           De voorzitter, Marc van Ginkel,  is periodiek aftredend en stelt zich herkiesbaar.                                                                     Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden met inachtneming van het gestelde in artikel 9, lid 5 van het                                     huishoudelijk reglement van de afdeling. 

 1. Behandeling beschrijvingsbrief Alg. verg. 14 december 2019.

     12. Benoeming afgevaardigde en plv. afgevaardigde Alg. Verg. 2019       

 1. Pauze.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

 

Het afdelingsbestuur nodigt hierbij de leden uit deze vergadering bij te wonen