Voorjaarskeuring   12-05-2012   Lelystad
Naam Plaats Hond Ras Gesl. afd. 1 afd. 2 afd. 3 A.A. W.v.V. Totaal
PH2                    
D. van den Brink Lelystad Greagus XHH reu 65 20 350 10 10 455 cl
A.C.J. de Jong Lelystad Benny, XMH reu 46 20 324 9 8 407 c
M. Jansen   IJmuiden Ringo, MH reu 64 20 320 10 6 423 c
PH 1       reu            
B. Donker   Almere Herman, XHH reu 65 20 330 10 10 435 cl
B.G.A. Driessen  Dronten Rex MH reu 62 20 308 10 8 407 cl
P. Heuvink   Almere Thimo, XMH, reu Afgemeld
M. Kaat  Lelystad Diesel XMH reu 58 20 313 10 9 410 cl
J.R. van Vulpen   Vierhouten, . XMH teef 63 17 330 10 10 430 cl
Keurmeesters                    
J.H. de Haas Vz Helpers                  
A.v Nimwegen C.Boelhouwer                  
J.W. Krijnse Locker J.Elfrink                  
                     
Uitslag zomerkeuring afd. N-Holland 28-07-2012  te Beverwijk
Geleider Woonplaats Hond Ras Gesl. Afd. 1 Afd.2 Afd.3 AA WvV Totaal
Object                    
W.A.M.v Aken Krommenie Senna  DH teef 50 111 201 10 10 382 CL
B.Donker Almere Lucas xMH reu 50 105 225 10 10 400 CL
PH2                    
M.Jansen IJmuiden Ringo MH reu 64 20 347 10 10 451 CL
PH1                    
J.J.Klaasse Den Helder Yethro xMH reu 65 20 334 10 10 439 CL
L.B.J.Hoogkamer Velsen Yori xMH reu 65 20 334 10 9 438 CL
Mw. H.J.J..Udo-Bakker IJmuiden Maartje xMH teef 53 20 328 10 9 420 CL
J.v d Peet Haarlem Stan xMH reu 63 20 331 10 9 433 CL
B.Warmerdam Den Helder Chico xMH reu 46 10 282 10 5 353 C
Eign.H.Schellart Den Helder                  
.                    
Keurmeesters: Helpers:                  
M.J.Hebbink vz  W.Terpstra                  
B.G.A.Driessen C.Boelhouwer                  
C.J.Jorna                    
                     
Uitslag Najaarkeuring 6-10-2012 te Almere 
Naam Plaats Hond Ras Gesl. Afd. 1 Afd.2 Afd.3 AA WvV Totaal
PH1                    
H.Vos Bussem Roy MH reu 62 19 295 9 9 394 CL
W.J.Gepken Almere Nero MH, reu, 61 20 334 10 10 435 CL
 R.Dekeling   Almere Ayla MH teef 64 20 334 10 10 438 CL
R.R.Pijpers Almere Bardo xHH reu 58 20 326 10 7 421 CL
M.J. van  Ginkel Lelystad Glenn xMH reu 65 20 335 10 10 440 CL
K. Verheiy Urk Troy xMH reu afgemeld
Object                    
B.P. van der Kraats Naarden Arnaux MH reu afgwezen
J.R.I.Top  Berkhout Isa XHH teef 48 99 216 10 4 377
                     
 PH1                     
7-10-2012   Hond Ras Gesl. Afd. 1 Afd.2 Afd.3 AA WvV Totaal
O.A. van Zomeren Almere Jazz MH reu, 65 20 309 10 9 413 CL
 A.J.Wardenaar Almere Igor MH reu 62 20 326 10 9 427 CL
H.D.J. van Leeuwen Scherpenzeel Fr. Duvel MH reu afgemeld
M.C.Maas Schardam Nelson xHH reu 62 19 286 9 8 384 C
R.Nieuwhof Muiderberg Banjer xMH reu 64 20 306 10 5 405 CL
N.Poen Almere Eros MH reu 62 19 318 10 8 417 CL
B.Zwaan van dijk Purmerend Charly xHH teef 52 20 318 9 9 408 CL
A.C. Martens Amsterdam Ansela xMH teef 62 20 316 10 10 418 CL
Keurmeesters: Helpers:                  
J.Eggert  vz F.Gierkerk                  
G. de Ruiter 6 ?                  
H. v.d. Most 7,  M.van Ginkel