• Najaarsledenvergadering KNPV Afdeling Friesland

  Datum: Vrijdag 12 november 2019 

  Aanvang: 20.00 uur. 

  Locatie: Bergumermeer, Solcamastraat 30, 9262 ND  Burgum, Tel. 0511-461385

   

   Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen Najaarsledenvergadering 2020
  4. Jaarverslag 2020
  5. Mededelingen
   1. Samenwerking Drie Noordelijke Provincies
   2. Puntenstaten Digitaal tijdens keuringen
   3. BKD-Cursus nu ook online
   4. Stroomband gebruik
  6. Ingekomen stukken
  7. Financieel jaarverslag 2020
  8. Uitslag Kascommissie 2020
  9. Benoeming kascommissie 2021
  10. Algemene Beschrijvingsbrief van de ALV 18 december 2021.
  11. Benoeming afvaardiging ALV 18 december 2021
  12. Bestuursverkiezing
   1. Wietse van Ginkel legt zijn functie als voorzitter per 31 dec. 2021 neer.
    Vanuit het bestuur dragen wij Dewi de Graaff voor. Eventuele tegenkandidaten kunnen worden aangemeld voor 31 oktober 2021 met in achtneming van artikel 9 van het huishoudelijk reglement.
   2. Leo Beck is aftredend als commissaris, hij stelt zich herkiesbaar.
    Eventuele tegenkandidaten kunnen worden aangemeld voor 31 oktober 2021 met in achtneming van artikel 9 van het huishoudelijk reglement.
  13. Rondvraag
  14. Sluiting
rfwbs-slide