• Najaarsledenvergadering 2021 afd Drenthe

  In het orgaan De Politiehond nr. 6, staat vermeld dat de najaar ledenvergadering 2021 zal worden gehouden eind oktober of begin november.  Inmiddels hebben we een datum en een locatie besproken. 

  Datum:     Vrijdagavond 5 november, 20.00 uur 
  Locatie:    MFC De Eiken, Molenweg 4a, Tiendeveen  

  1. Opening 
  2. Notulen van de voorgaande vergadering d.d. 11 december 2020 
  3. Mededelingen 
  4. Ingekomen stukken 
  5. Toekennen keurings- / wedstrijdterreinen 2022 
  6. Behandeling beschrijvingsbrief 
  7. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervanger alg. ledenvergadering KNPV 
  8. Begroting 2022 
  9. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar, voorzitter EB Buning. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 5 van het huishoudelijk reglement van de afdeling.   
  10. Rondvraag 
  11. Uitleg wijzigingen keuringsreglement.  

  Gerichte vragen mbt keuringsreglement vooraf indienen bij de secretaris. 

  1. Sluiting.
rfwbs-slide