• Najaar ledenvergadering, vrijdag 17 november 2023

  20.00 uur in dorpshuis “De Wenning” te Pese

   

  1. Opening
  2. Notulen van de voorgaande vergadering d.d. 10 maart 2023
  3. Samenwerking 3-prov. / Regio Noord
  4. Mededelingen
  5. Ingekomen stukken
  6. Toekennen keurings- / wedstrijdterreinen 2024
  7. Behandeling beschrijvingsbrief
  8. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervanger alg. ledenvergadering KNPV
  9. Begroting 2024
  10. Bestuursverkiezing, aftredend en niet herkiesbaar, dhr. JJH Branten. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 5 van het huishoudelijk reglement van de afdeling.  
  11. Rondvraag
  12. Sluiting
rfwbs-slide