• Op 1 januari 2022 is het verbod in werking getreden inzake het gebruik van apparatuur die geschikt is om aan een hond stroomstoten af te geven zoals een stroomband.

  In het specifieke kader van stroombanden is van belang dat uit de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit waarmee het stroombandverbod is ingevoerd blijkt dat niet alleen het daadwerkelijk toedienen van stroom middels een stroomband verboden is, maar ook:

  • Het de hond laten dragen van een stroomband, zonder dat er stroom aan de hond wordt toegediend.
  • Het de hond laten dragen van een stroomband waarmee ook geluidssignalen (o.i.d.) gegeven kunnen worden, zonder dat er stroom aan de hond wordt toegediend.
  • Het de hond laten dragen van een stroomband die buiten werking is gesteld doordat de batterijen zijn verwijderd of anderszins ongeschikt zijn gemaakt.

  Hoewel je vanuit het belang van de veiligheid en het welzijn van de hond en zijn omgeving een genuanceerde discussie kunt voeren over de voor- en nadelen van een stroomband, het feit is dat de wetgever het verboden heeft en daar hebben wij ons als KNPV naar te gedragen, zeker om op een genuanceerde en geloofwaardige wijze het gesprek met de samenleving en overheden te kunnen blijven voeren over dit onderwerp. 

  Er is in het afgelopen jaar veelvuldig (via Het Orgaan, het ledenweb en de website) aandacht besteed aan de ingezette beleidslijn m.b.t. dierenmishandeling en in dat kader verboden gedragingen en hulpmiddelen. Het niet meer mogen gebruiken van de stroomapparatuur vraagt van ons om een andere manier van aanleren van gewenst gedrag bij de africhting. Veel leden trainen al verantwoord in het kader van dierenwelzijn en wij roepen die leden op om hun ervaringen onderling actief met elkaar uit te wisselen. 

  De leden die zich niet wensen te onthouden van gedragingen en hulpmiddelen die wettelijk verboden zijn, laten het hoofdbestuur, de afdelingsbesturen en de clubbesturen geen andere keuze dan hiertegen op te treden.  

   

rfwbs-slide