• Procedure Aanvraag Verklaring omtrent gedrag (VOG) via E-herkenning

  Inwerkingtreding: Vanaf 1 januari 2021 is onderhavige procedure van kracht (besluitvorming AV 19 december 2020). 

  Juridische grondslag: In artikel 5 lid 2 onder d. van de statuten KNPV wordt beschreven dat leden te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn en van wie te verwachten is dat zij de doeleinden van de vereniging zullen nastreven, zonder daarbij de wet te overtreden en van wie te verwachten is dat zij de belangen van de vereniging niet zullen schaden.

  In artikel 5 lid 4 van de statuten KNPV wordt beschreven dat leden, jeugdleden en donateurs van de vereniging de plicht hebben zich zodanig te gedragen dat de belangen, de naam of het aanzien van de vereniging niet worden geschaad. Ook hebben zij de plicht gedurende het lidmaatschap van de vereniging te blijven voldoen aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap of donateurschap gesteld.  

  Beleidsmaatregel: Alle nieuwe leden , alsmede alle geschorste leden, dienen een VOG te overhandigen. Wordt deze niet verstrekt dan wordt het lidmaatschap van de KNPV niet toegekend dan wel opgezegd. 

  Hiermee wordt bereikt dat leden, die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare gedragingen in relatie tot dierenwelzijn en/of geweldsdelicten, worden uitgesloten van de KNPV. Ook wordt bereikt dat de overheid en/of andere geïnteresseerden alleen overeenkomsten sluiten met KNPV leden die voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid geldend voor deze diensten. 

 • Procedure

  Stap 1. Aanvraag e-Herkenning  
  De KNPV heeft een e-Herkenning (betrouwbaarheidsniveau eH-3) bij KPN. De toegang is persoonsgebonden en werkt via authenticatie.  

  Stap 2.  Aanvraag VOG  deel I (KNPV) 
  De KNPV gemachtigde zet via e-herkenning bij JUSTIS een VOG-aanvraag klaar voor het betreffende (aspirant/geschorste) lid.  Na het invullen van de aanvraag is het eerste deel van de aanvraag afgerond.  

  Screeningsprofiel voor aanvraag KNPV is:  45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier. De terugkijktermijn is 4 jaar.(Relevantie van toetsing op risico’s inzake Wet Dieren, Geweldsmisdrijven, Wet Wapens en Munitie, artikel 140 Wetboek van Strafrecht (criminele organisatie), Opiumwet en Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.) 

  Stap 3. Aanvraag VOG deel II (lid) 
  Het  betreffende lid krijgt een e-mail van JUSTIS met een link naar de aanvraag, hij/zij controleert de gegevens en betaalt (€33,85). Na betaling van de kosten wordt de aanvraag in behandeling genomen door JUSTIS. 

  Stap 4.  Berichtgeving JUSTIS aan lid  
  Na 1-4 weken krijgt het betreffende lid bericht van JUSTIS. 

  Stap 5.  Infomeren Bureau KNPV omtrent VOG 
  Het betreffende lid informeert het Bureau KNPV en stuurt het verkregen originele VOG per post op naar Bureau KNPV, Postbus 46, 5450 AA Mill. Het lid geeft daarbij aan of deze het originele VOG weer retour wenst te ontvangen. 

  Stap 6. Verwerking VOG 

  • Bureau KNPV controleert originele VOG op geldigheid (max. 6 maanden geldig) en op echtheid. 
  • Bureau KNPV bewaart een afschrift digitaal en voorziet deze van een datum, handtekening en de tekst Origineel gezien. 
  • Bureau KNPV stuurt het originele VOG desgewenst aan het lid retour. 

  Stap 7.  Besluit Hoofdbestuur inzake VOG bevindingen 
  Het Hoofdbestuur besluit o.b.v. stap 6 over 

  • de acceptatie voor het lidmaatschap KNPV van het adspirant lid.  
  • Stopzetting van de aanmeldingsprocedure / lidmaatschap van het geschorste lid: 
  • Wordt de aanmeldingsprocedure gestopt dan wordt het adspirant lid verwittigt over het niet voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap KNPV. 
  • Wordt het lidmaatschap gestopt dan ontvangt het geschorste lid een brief met het besluit tot opzegging van het lidmaatschap.  

  Stap 8. Verwerking Bureau KNPV  
  Bureau KNPV verwerkt vorenstaande besluiten in ledenadministratie, alsmede registreert de (management)informatie ten behoeve van effectiviteit van beleid (evaluatie, control en verantwoording).  

  • Bureau KNPV rapporteert halfjaarlijks op de aanmeldingen / tussentijdse stopzetting aanmeldingsprocedure / stopzettingen lidmaatschap. 
rfwbs-slide