Protocol Registratie KNPV Databank Honden

Klik hier voor de pdf-versie van het protocol

Artikel 1

De KNPV houdt een databank van KNPV honden en registreert daartoe honden en nesten van leden van de KNPV.
De KNPV is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de databank die het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste gegeven.

Artikel 2

Voor iedere in de databank van de KNPV geregistreerde hond wordt een registratiekenmerk toegekend, dat bestaat uit de letters KNPV gevolgd door een nummer.

Artikel 3

Bij de registratie worden de volgende gegevens vermeld:

  • Vermelding gegevens hond: chipnummer, naam van de hond, geboortedatum, geslacht, schofthoogte, ras of kruising, kleur, eventuele stamboomgegevens, bijzonderheden, afstammingsgegevens van de hond zo mogelijk tot in de vijfde generatie, reeds behaalde resultaten, eventueel foto van de hond.
  • Vermelding gegevens fokker: lidnummer, naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoon, e-mailadres.
  • Vermelding gegevens eigenaar: lidnummer, naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoon, e-mailadres.

Artikel 4 Aanmelding databank in het kader van de Verplichte Identificatie en Registratie

Elke hond die wordt geregistreerd bij de databank van de KNPV wordt automatisch aangemeld bij een databank in het kader van de Verplichte Identificatie en Registratie, waarmee de KNPV een overeenkomst heeft.
De eigenaar ontvangt hiervan een digitaal registratiebewijs.
De eigenaar van de hond kan aangeven, dat een dergelijke registratie niet nodig is.

Artikel 5 Voorwaarden voor registratie

Een aanvraag tot registratie van een hond in de databank van de KNPV dient plaats te vinden door middel van het formulier 'Aanvraag registratie hond KNPV'. Dit formulier is digitaal in te vullen en te printen via de website van de KNPV, www.knpv.nl.
Volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen na ontvangst van de bijbehorende kosten, conform het Tarievenbesluit.
Indien de aanvraag niet wordt gehonoreerd, worden de kosten terugbetaald onder vermindering van administratiekosten, conform het Tarievenbesluit.
Indien de registratie van de hond wordt opgenomen in de databank van de KNPV, ontvangt de aanvrager een registratiebewijs. 

De registratie in de databank van de KNPV wordt geweigerd, indien:

  1. de eigenaar van de hond geen lid is van de KNPV;
  2. de hond niet is geïdentificeerd door middel van een microchip;
  3. de KNPV van mening is dat er twijfels zijn omtrent de bij de inschrijving verstrekte gegevens.

Artikel 6 Registratie van nest

Een fokker die in het bezit is van een KNPV-kennelnaamregistratie kan de van een microchip voorziene pups van een door hem gefokte nest, waarvan de ouderdieren een KNPV-registratienummer hebben, registreren bij de databank van de KNPV.
De pups worden geregistreerd met een KNPV-registratienummer en automatisch aangemeld bij de databank in het kader van de Verplichte Identificatie en Registratie, zoals beschreven in artikel 4.
Bij de registratie van het nest kan de fokker aangeven, dat hij een vermelding van het nest wil op de website van de KNPV.
De registratie van een nest kent dezelfde voorwaarden als de registratie van een individuele hond. De registratie bewijzen van de pups worden naar de fokker gestuurd.
De kosten voor de registratie van een nest zijn opgenomen in het Tarievenbesluit.

Artikel 7 Aanpassing gegevens hond

Indien feiten bekend worden waaruit blijkt, dat in de gegevens van een in databank van de KNPV geregistreerde hond onjuist zijn, dan kan een wijziging in de registratie worden aangebracht op een zodanige wijze, dat de onjuiste gegevens worden vervangen door de gegevens die opgenomen zouden zijn, indien de bedoelde feiten ten tijde van de registratie bekend zouden zijn geweest.
Aan de aanpassing van gegevens of het toevoegen van een foto van een hond zijn kosten verbonden conform het Tarievenbesluit.

Artikel 8 Aanpassing gegevens eigenaar

Indien de eigendom van een in de databank van de KNPV geregistreerde hond wordt overgedragen, stuurt de nieuwe eigenaar het registratiebewijs van de hond tezamen met zijn gegevens en lidnummer van de KNPV naar het Bureau KNPV voor herregistratie.
In de databank wordt de naam van de oude eigenaar vervangen door die van de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs met daarop zijn persoonsgegevens en de gegevens van de hond.

Artikel 9 Namen

De naam van een in de databank van de KNPV geregistreerde hond bestaat uit de eigennaam van de hond en eventueel een bij de KNPV geregistreerde kennelnaam. De totale lengte van de naam van de hond mag niet meer bedragen dan 30 letters. 

De KNPV kan als naam voor een te registreren hond weigeren:

  1. cijfers en afzonderlijke letters van het alfabet;
  2. namen die tot verwarring met reeds bij de KNPV geregistreerde kennelnamen kunnen leiden.
  3. De KNPV kan de inschrijving van een naam tevens weigeren, indien deze naar zijn oordeel misverstand kan wekken, aanstoot kan geven, of anderszins niet aanvaardbaar is.

Artikel 10: Afgifte registratiebewijzen

Indien de registratie van een hond in de databank van de KNPV is gerealiseerd, ontvangt de eigenaar van de hond een registratiebewijs. Het registratiebewijs behoort bij de hond en moet bij een eigendomsoverdracht van de hond aan de verkrijger worden overgedragen.
Op verzoek van de eigenaar van een geregistreerde hond kan de KNPV een duplicaat van een registratiebewijs afgeven, indien het oorspronkelijk afgegeven document verloren is gegaan of ernstig beschadigd is geraakt.
Door het afgeven van een duplicaat wordt het oorspronkelijk afgegeven registratiebewijs ongeldig.
Aan de afgifte van een duplicaat zijn kosten verbonden conform het Tarievenbesluit.

Artikel 11: Toegankelijkheid databank

De databank van de KNPV is toegankelijk binnen het ledenweb van de KNPV.
De toegankelijkheid is beperkt tot de gegevens van de hond en de gegevens waartoe de eigenaar expliciet toestemming heeft gegeven bij de registratie van de hond.

Aldus vastgesteld door het Hoofdbestuur van de KNPV in haar vergadering van 2 augustus 2014