Protocol Kennelnaamregistratie

Klik hier voor de pdf-versie van dit protocol 

Artikel 1

De KNPV kan het recht verlenen tot het voeren van een kennelnaam aan een lid van de KNPV.

Artikel 2

Het recht tot het voeren van een kennelnaam geeft aan de rechthebbende het recht, de kennelnaam op te nemen in de naam van de door hem gefokte honden.
De KNPV houdt een register van kennelnamen bij.

Artikel 3

Een aanvraag tot het voeren van een kennelnaam dient plaats te vinden door middel van het formulier 'Aanvraag kennelnaam KNPV'. Dit formulier is digitaal in te vullen en te printen via de website van de KNPV, www.knpv.nl.
Volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen na ontvangst van de bijbehorende kosten conform het Tarievenbesluit.
Indien de aanvraag niet wordt gehonoreerd, worden de kosten terugbetaald onder vermindering van administratiekosten, conform het Tarievenbesluit.
Indien de kennelnaam wordt toegekend, ontvangt de aanvrager een bewijs van registratie.

Artikel 4

Het recht tot het voeren van een kennelnaam is voor 5 jaar geldig. Na het verstrijken van deze periode dient de rechthebbende van de kennelnaam een verlengingsverzoek in.

Wordt het recht tot het voeren van een kennelnaam door de rechthebbende niet verlengd, dan vervalt het recht op het gebruik van de kennelnaam, maar blijft de kennelnaam geblokkeerd voor gebruik door anderen. Alleen de rechthebbende kan de kennelnaam nadat de kennelnaam is gedeactiveerd opnieuw activeren. De kosten hiervan zijn opgenomen in het Tarievenbesluit.

 

Artikel 5

De KNPV publiceert de aanvraag van de kennelnaam in het orgaan van de KNPV en op de website van de KNPV ten behoeve van de ballotage.
Belanghebbenden en zij die menen dat de kennelnaam in strijd zou zijn met de bepalingen in artikel 7, kunnen binnen twee weken na publicatiedatum hun bezwaren schriftelijk (per e-mail) bij het Hoofdbestuur van de KNPV indienen.
Het Hoofdbestuur van de KNPV stelt de bezwaarden schriftelijk in kennis van de beslissing die omtrent hun bezwaren is genomen.

Artikel 6

De KNPV houdt op haar website een lijst bij van uitgegeven kennelnamen. De rechthebbende kan een advertentie bij deze vermelding plaatsen. De kosten hiervan zijn opgenomen in het Tarievenbesluit.

Artikel 7

  1. Voor het recht tot het voeren van een kennelnaam, dient de aanvrager:
  2. lid of donateur te zijn en te blijven van de KNPV;
  3. niet te zijn veroordeeld vanwege overtreding van enig artikel van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren of de plaatselijke APV voor wat betreft enige relatie met de gezondheid of welzijnsaspecten die betrekking hebben op honden.
  4. Indien een rechthebbende het lidmaatschap van de KNPV opzegt of het lidmaatschap wordt beëindigd, wordt de kennelnaam automatisch gedeactiveerd.

 

Artikel 8

Een kennelnaam wordt niet geaccepteerd indien deze geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

  1. uitzonderlijk lange namen;
  2. namen die tot verwarring met reeds geregistreerde kennelnamen kunnen leiden;
  3. namen die anderszins tot verwarring kunnen leiden of aanstoot kunnen geven.

Artikel 9

Het recht tot het voeren van een kennelnaam wordt ingetrokken indien feiten bekend zouden worden waardoor de aanvraag tot het voeren van een kennelnaam niet zou zijn gehonoreerd, het belang of het aanzien van de KNPV wordt geschaad door de rechthebbende van de kennelnaam.
Een besluit tot intrekking wordt niet genomen dan nadat de rechthebbende schriftelijk van het voornemen daartoe in kennis is gesteld en in de gelegenheid is gesteld schriftelijk zijn opvatting over dat voornemen ter kennis van het Hoofdbestuur te brengen.
Het besluit tot intrekking wordt met opgave van redenen aan de rechthebbende meegedeeld.

Artikel 10

Het recht tot het voeren van een kennelnaam kan worden ingetrokken op verzoek van de rechthebbende.

Artikel 11

De rechthebbende tot het voeren van een kennelnaam kan verzoeken de kennelnaam over te zetten op de naam van een andere persoon. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een verklaring van de nieuwe rechthebbende dat zij het recht tot het voeren van de kennelnaam met de bijbehorende vereisten accepteren. De nieuwe rechthebbende dient te voldoen aan dezelfde vereisten als bij de aanvraag tot het voeren van een kennelnaam worden gesteld. Alle bepalingen met betrekking tot een aanvraag zijn van toepassing op deze wijziging van tenaamstelling. Er zijn kosten verbonden aan de wijziging van tenaamstelling conform het Tarievenbesluit.

Artikel 12

Een wijziging in het adres van een rechthebbende tot het voeren van een kennelnaam moet worden meegedeeld aan het Bureau KNPV, die deze wijziging in zijn administratie verwerkt tegen het daarvoor geldende tarief conform het Tarievenbesluit. De rechthebbende ontvangt een nieuw registratiebewijs.

Aldus vastgesteld door het Hoofdbestuur van de KNPV in haar vergadering van 2 augustus 2014