Opleiding Keurmeester der KNPV

Omschrijving

De opleiding heeft tot doel om leden door middel van het aanbieden van kennis en vaardigheden te begeleiden tot het examen Keurmeester der KNPV.

Een keurmeester van de KPNV beschikt over uitgebreide kennis van de keuringsreglementen en kan deze kennis omzetten in praktische deskundigheid. Een keurmeester is niet alleen theoretisch vaardig, wanneer het gaat om kennis van de regels, maar is ook daadkrachtig en integer in gedrag en handelswijze.

Een keurmeester van de KNPV onderschrijft en respecteert de statuten, huishoudelijk reglement en bijzondere reglementen, waaronder de gedragsregels, en draagt deze uit als keurmeester en als lid.

De functie vereist al deze vaardigheden, die in de opleiding uitgebreid aan de orde komen.

Onderwerpen die in de opleiding aan de orde komen

 • Keuringsreglementen Politiehond 1, Politiehond 2 en Objectbewakingshond, Toetsing Objectbewakingshond en Basis Surveillance Hond *.
 • Het maken van oefenstaatjes, waarbij de theoretische kennis in de praktijk wordt nagebootst.
 • Praktijkstages

Begeleiding

Gedurende de opleiding vindt begeleiding plaats door een persoonlijke coach. De coach wordt toegewezen door de Commissie Opleidingen.

Duur van de opleiding

De maximale tijdsduur voor de opleiding tot keurmeester bedraagt 3,5 jaar. In deze periode dient de kandidaat minimaal het theoretisch examen te hebben afgelegd.

Stage

Tijdens de opleiding worden diverse stages gelopen. Tijdens deze stages komen alle aspecten van de opleiding en alle programma`s aan de orde.

Toelatingseisen voor de opleiding

De toelating tot de opleiding vereist dat de kandidaat.

 • Tenminste 5 jaar lid is van de KNPV en van onbesproken gedrag.
 • Goed kan horen, zien en lopen.
 • Een niet gecertificeerde hond ter keuring heeft gebracht en hiermee het certificaat Politiehond .1, Politiehond 2 of Objectbewakingshond heeft behaald.
 • De Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst.
 • Minimaal beschikt over een MBO werk- en denkniveau.
 • Een representatief voorkomen heeft.
 • Met goed gevolg een selectiegesprek gevoerd heeft. 

Aanmelding

 • De kandidaat meldt zich schriftelijk aan bij het Bureau KNPV.
 • De aanmelding dient te zijn voorzien van een curriculum vitae, waarin de kandidaat aantoont te voldoen aan de toelatingseisen en een motivatie waarom de kandidaat de opleiding tot keurmeester wil volgen.
 • De kandidaat verklaart er geen bezwaar tegen te hebben, dat de aanmelding met bijbehorende gegevens wordt verstrekt aan het Hoofdbestuur en de leden van de Commissie Opleidingen, alsmede in voorkomend geval aan de coach.
 • Tevens verklaart de kandidaat bij de aanmelding dat hij/zij, na het succesvol doorlopen van de opleiding en de benoeming tot keurmeester, zich zal inzetten als keurmeester tijdens keuringen en wedstrijden en ook overigens zal voldoen aan de voorwaarden voor nascholing.
 • Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Cursuskosten

Er zijn geen kosten aan de opleiding Keurmeester der KNPV verbonden.

De keuringsreglementen zijn gratis te downloaden vanaf het ledenweb van de website van de KNPV.

Eventuele reis- en verblijfkosten, die worden gemaakt in het kader van de opleiding, komen voor rekening van de kandidaat.

Procedure na aanmelding

 • Het Bureau KNPV stuurt de aanmelding naar de secretaris van het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur bepaalt of er bezwaren zijn om de aanmelding in behandeling te nemen.
 • Indien er geen bezwaren zijn, wordt de aanmelding door het Bureau KNPV gestuurd naar de secretaris van de Commissie Opleidingen.

Intake

De Commissie Opleidingen houdt twee keer per jaar, in de maanden maart en september, een intake voor kandidaten voor de opleiding.

De intake bestaat uit twee gesprekken met als onderwerpen “persoonlijkheid”, “de opleiding tot keurmeester” en “aan het werk als keurmeester”.

Op basis van de intake brengt de Commissie Opleidingen een onderbouwd advies uit aan het Hoofdbestuur over kwaliteiten van de kandidaat in relatie tot de opleiding en de functie van keurmeester. Het hoofbestuur beoordeeld vervolgens of er geen bezwaren zijn tegen de opleiding

Examens

De opleiding wordt afgerond met een theoretisch- en praktisch examen.

De exameneisen zijn opgenomen in het Examenreglement Keurmeester der KNPV.

Theorie-examen

De coach brengt schriftelijk advies uit aan de Commissie Opleidingen waarin wordt aangegeven of de kandidaat over voldoende theoretische kennis beschikt. De Commissie Opleidingen beslist op basis van het advies van de coach of de kandidaat wordt aangemeld voor het theorie-examen bij de Examencommissie.
Bij het theorie-examen worden vragen met betrekking tot de programma’s Politiehond 1, Politiehond 2, Objectbewakingshond, Toetsing Objectbewakingshond en Basis Surveillance Hond gesteld en wordt een aantal puntenstaten van deze programma’s ingevuld.

Praktijkexamen

Om voor het praktijkexamen in aanmerking te komen, moet de kandidaat:

 1. het theorie-examen met goed gevolg hebben afgelegd;
 2. minimaal 4 stagedagen hebben gevolgd;
 3. minimaal een zelf georganiseerde praktijkdag met goed gevolg hebben doorlopen.

De onder b) en c) genoemde vereisten in overleg met de coach.

De coach brengt een schriftelijk advies uit aan de Commissie Opleidingen, waarin wordt aangegeven of de kandidaat over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.

De Commissie Opleidingen beslist op basis van het advies van de coach of de kandidaat wordt aangemeld voor het praktijkexamen bij de Examencommissie.

Het praktijkexamen bestaat uit het beoordelen van het werk van vier geleiders met hun honden in de uitvoering van de vijf genoemde programma’s. De kandidaat draagt zelf zorgt voor de combinaties geleider/hond op de examendag.

Erkenning als keurmeester

Indien de kandidaat het theorie- en praktijkexamen met goed gevolg heeft afgelegd zal de Examencommissie een schriftelijk en onderbouwd advies uitbrengen aan het Hoofbestuur omtrent de erkenning als keurmeester.

Het Hoofdbestuur besluit op basis van het advies van de examencommissie en indien er ook overigens geen bezwaren zijn, omtrent de erkenning van de kandidaat als keurmeester.

* Voor de opleiding Keurmeester Speurhonden geldt een aparte procedure.