NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING

Het wedstrijdreglement staat gepubliceerd op het ledenweb!

Algemeen:

Jaarlijks worden door het hoofdbestuur van de KNPV de Nationale kampioenswedstrijden politiehond 1, politiehond 2, objectbewakingshond en speurhonden A en B gehouden.

Deze kampioenswedstrijden worden op twee aaneengesloten dagen georganiseerd en vinden - in gecombineerde vorm - de programma’s politiehond 1, politiehond 2, objectbewakingshond en de eindwedstrijden van de programma’s speurhonden A en B plaats.

Voor alle programma's geldt dat er in groepen wordt gewerkt en de oefeningen derhalve niet in dezelfde volgorde worden uitgevoerd.

De deelnemende combinaties van deze disciplines zullen hierbij zoveel mogelijk gelijkmatig over beide dagen worden verdeeld.

In totaal worden uit de disciplines Politiehond 1; Politiehond 2 en Objectbewakingshond maximaal dertig combinaties toegelaten tot de Nationale Kampioenswedstrijden.

Wanneer  in de disciplines Politiehond 2 en Objectbewakingshond minder dan het maximale aantal combinaties voldoen aan de eisen van toelating, dan wordt aangevuld met combinaties uit de discipline Politiehond 1.

Hierna volgen per discipline de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen deelnemen. Tevens wordt aangegeven hoe de uitslag wordt bepaald indien meerdere honden met een gelijk aantal punten eindigen.

Nationale Kampioenswedstrijd Politiehond 1

De combinatie moet tijdens de in dat jaar gehouden voorjaars-, zomer- of de voorgaande najaarskeuring een certificaat met lof politiehond 1 hebben behaald.

De combinatie moet in het voorafgaande jaar hebben deelgenomen aan een nominatiewedstrijd politiehond 1 en minimaal aan dezelfde eisen voldoen als bij het behalen van een certificaat met lof keuring PH1.

In één jaar (vanaf het NK tot het volgende NK) mag een combinatie maximaal aan één nominatie- of selectiewedstrijd deelnemen.

De honden, die aan een keuring en aan een nominatiewedstrijd deelnemen, moeten door middel van een transponder (chip) – ISO- standaard, FDX-B-type – geregistreerd zijn.

Voor het transport afdeling 3, oefening D en het voorwerp revieren worden dezelfde voorwerpen gebruikt als op de keuring. Dit geldt tevens voor de uitvoering van de overige oefeningen.

De afdeling, waartoe deze combinatie behoort, is verantwoordelijk voor de organisatie van deze nominatiewedstrijd(en) politiehond 1. De secretaris van het afdelingsbestuur draagt er zorg voor dat de uitslag(en) voor 1 augustus in het bezit is/zijn van het bureau KNPV.

De keurmeesters en helpers van deze nominatiewedstrijden moeten algemeen erkend zijn.

De combinatie mag slechts 1 x deelnemen aan een nominatiewedstrijd en deze punten zijn bindend.

De selectie hiervoor zal als volgt geschieden:
Het totaal aantal behaalde punten op de keuring wordt opgeteld met het totaal aantal behaalde punten van de nominatiewedstrijd.

Er zijn ten minste elf deelnemende combinaties.

Bij een gelijk totaal aantal punten van de keuring en de nominatiewedstrijd zijn de navolgende regels bepalend:

 1. het hoogste aantal punten op de keuring behaald.

Vervolgens is het wedstrijdreglement van toepassing op het aantal punten behaald op de keuring.

 1. het hoogste aantal punten in afdeling 3;
 2. het hoogste aantal punten in afdeling 1;
 3. het hoogste aantal punten in het algemeen appèl;
 4. het hoogste aantal punten in de wijze van voorbrengen.

Wanneer er dan nog geen onderscheid is, bepaalt loting, welke combinatie zal mogen deelnemen.

Indien na afloop van de Nationale kampioenswedstrijd deelnemers gelijk zijn geëindigd, wordt de uitslag eveneens op de hiervoor omschreven selectiemethode bepaald.

Bij gelijk eindigen wordt niet geloot, doch zullen er meerdere gelijke plaatsen worden behaald.

Honden waarmee ingevolge de bepalingen van het keuringsreglement eerder aan een keuring politiehond 1/ objectbewakingshond werd deelgenomen, worden van deelname aan deze Nationale kampioenswedstrijd uitgesloten.

De geleider, die de hond op de keuring en de nominatie wedstrijd heeft voorgebracht, moet ook als geleider van deze hond op de kampioenswedstrijd fungeren.

De wedstrijd wordt afgewerkt volgens het programma politiehond 1.

Voor het transport, afdeling 3, oefening D en het voorwerp revieren worden dezelfde voorwerpen gebruikt als op de keuring. Dit geldt tevens voor de uitvoering van de overige oefeningen.

Alle deelnemers aan deze Nationale kampioenswedstrijd ontvangen een oorkonde.

De winnaar van deze Nationale kampioenswedstrijd ontvangt, ongeacht de aan deze wedstrijd verbonden prijzen, de kampioenswisselbeker van de KNPV.

Wordt de kampioenswisselbeker van de KNPV gedurende 3 achtereenvolgende jaren, of 5 x  in totaal gewonnen door dezelfde geleider, dan komt deze in het bezit van de kampioenswisselbeker.

Het is de deelnemers aan de Nationale kampioenswedstrijd verboden voor de aanvang van deze wedstrijd het wedstrijdterrein te betreden met de hond, waarmee aan de Nationale kampioenswedstrijd zal worden deelgenomen.

Nationale Kampioenswedstrijd Politiehond 2

Er zijn maximaal elf deelnemende combinaties. Dit aantal geldt indien alle afdelingen een combinatie kunnen afvaardigen.

Er zijn minimaal acht deelnemende combinaties.

Om door de afdeling afgevaardigd te kunnen worden dient de combinatie op de certificaatskeuring PH2 een certificaat met lof te hebben behaald en dient de combinatie op de selectiewedstrijd PH2 in de afdeling tenminste 435 punten te hebben behaald.

Indien er in de afdeling geen combinatie is, die aan beide voorwaarden voldoet, heeft de betreffende afdeling geen afvaardiging.

Wanneer er minder dan acht afdelingen een combinatie, die voldoet aan de gestelde eisen, kunnen afvaardigen, vindt er zo mogelijk aanvulling plaats uit een van de andere afdelingen met de combinatie(s), die de hoogste punten heeft/hebben behaald op de selectiewedstrijd in de betreffende afdeling. Aanvulling vindt plaats tot acht deelnemende combinaties. Plaatsing vindt plaats op volgorde van hoogste aantal behaalde punten op de selectiewedstrijd in de afdeling.

In één jaar (vanaf het NK tot het volgende NK) mag een combinatie maximaal aan één nominatie- of selectiewedstrijd deelnemen.

Het recht op titelverdediging door de kampioen van het voorgaande jaar is vervallen.

Indien de combinatie in een andere afdeling deelneemt, dan de afdeling waarin de combinatie woonachtig is, moet er sprake zijn van aantoonbaar vijf jaar actief lidmaatschap van een vereniging in afdeling waar aan de selectiewedstrijd wordt deelgenomen. Met actief lidmaatschap wordt bedoeld, dat de combinatie traint bij de vereniging in de andere afdeling.

Beide afdelingsbesturen moeten toestemming geven voor deelname van een combinatie aan de selectiewedstrijd in een andere afdelingen dan de afdeling waar de combinatie woonachtig is.

De honden, die aan een keuring en aan een selectiewedstrijd deelnemen, moeten door middel van een transponder (chip) – ISO- standaard, FDX-B-type – geregistreerd zijn.

De selectiewedstrijd wordt afgewerkt volgens het programma politiehond 2.

Voor het transport, afdeling 3, oefening D en het voorwerp revieren worden dezelfde voorwerpen gebruikt als op de keuring. Dit geldt tevens voor de uitvoering van de overige oefeningen.

De afdeling, waartoe deze combinatie behoort, is verantwoordelijk voor de organisatie van deze selectiewedstrijd politiehond 2. De secretaris van het afdelingsbestuur draagt er zorg voor dat de uitslag voor 1 augustus in het bezit is van het bureau KNPV. 

De keurmeesters en helpers van deze selectiewedstrijd moeten algemeen erkend zijn.

Bovendien mag de kampioen van het voorgaande jaar de titel verdedigen, maar is wel verplicht om aan de selectiewedstrijd deel te nemen en moet dan wel aan dezelfde eis voldoen, als hiervoor omschreven.

Indien na afloop van de Nationale kampioenswedstrijd deelnemers gelijk zijn geëindigd, zijn de volgende regels doorslaggevend:

 1. het hoogste aantal punten in afdeling 3;
 2. het hoogste aantal punten in afdeling 1;
 3. het hoogste aantal punten in het algemeen appèl;
 4. het hoogste aantal punten in de wijze van voorbrengen.

Bij gelijk eindigen wordt niet geloot, maar zullen er meerdere gelijke plaatsen worden behaald.

De geleider, die de hond op de keuring en de selectiewedstrijd heeft voorgebracht, moet ook als de geleider van deze hond op de Nationale kampioenswedstrijd fungeren.

Alle deelnemers aan deze Nationale kampioenswedstrijd ontvangen een oorkonde.

De winnaar van deze Nationale kampioenswedstrijd ontvangt, ongeacht de aan deze wedstrijd verbonden prijzen, de kampioenswisselbeker van de KNPV.

Wordt de kampioenswisselbeker van de KNPV gedurende 3 achtereenvolgende jaren, of 5 x in totaal gewonnen door dezelfde geleider, dan komt deze in het bezit van de kampioenswisselbeker.

Het is de deelnemers aan de Nationale kampioenswedstrijd verboden voor de aanvang van deze wedstrijd, het wedstrijdterrein te betreden met de hond, waarmee aan de Nationale kampioenswedstrijd zal worden deelgenomen.

Nationale Kampioenswedstrijd Objectbewakingshond

Er zijn minimaal drie deelnemende combinaties.

Er zijn maximaal acht deelnemende combinaties.

De combinatie moet tijdens de in dat jaar gehouden voorjaars-, zomer- of de voorgaande najaarskeuring en op de nominatiewedstrijd te voldoen aan de eisen voor het certificaat met lof objectbewakingnshond.

De combinatie dient op de certificaatskeuring en de nominatiewedstrijd bij elkaar opgeteld tenminste 780 punten te hebben behaald.

In één jaar (vanaf het NK tot het volgende NK) mag een combinatie maximaal aan één nominatie- of selectiewedstrijd deelnemen.

De honden, die aan een keuring en aan een nominatiewedstrijd deelnemen, moeten door middel van een transponder (chip) – ISO- standaard, FDX-B-type – geregistreerd zijn.

De nominatiewedstrijd wordt afgewerkt volgens het programma objectbewakingshond.

Voor het transport, afdeling 2, oefening E en het voorwerp revieren worden dezelfde voorwerpen gebruikt als op de keuring. Dit geldt tevens voor de uitvoering van de overige oefeningen.

De afdeling, waartoe deze combinatie behoort, is verantwoordelijk voor de organisatie van deze nominatiewedstrijd(en) objectbewakingshond. De secretaris van het afdelingsbestuur draagt er zorg voor dat de uitslag(en) voor 1 augustus in het bezit is/zijn van het bureau KNPV.

De keurmeesters en helpers van deze nominatiewedstrijden moeten algemeen erkend zijn.

Aan de Nationale kampioenswedstrijd kunnen maximaal 8 combinaties deelnemen.

De selectie hiervoor zal als volgt geschieden:

Het totaal aantal behaalde punten op de keuring wordt opgeteld met het totaal aantal behaalde punten van de nominatiewedstrijd.

Bij een gelijk totaal aantal punten van de keuring en de nominatiewedstrijd zijn de navolgende regels bepalend:       

 1. het hoogste aantal punten op de keuring behaald

Vervolgens is het wedstrijdreglement van toepassing op het aantal punten behaald op de keuring.

 1. het hoogste aantal punten in afdeling 3;
 2. het hoogste aantal punten in afdeling 2;
 3. het hoogste aantal punten in het algemeen appèl;
 4. het hoogste aantal punten in de wijze van voorbrengen.

Wanneer er dan nog geen onderscheid is, bepaalt loting welke combinatie zal mogen deelnemen.

Indien na afloop van de Nationale kampioenswedstrijd deelnemers gelijk zijn geëindigd, wordt de uitslag eveneens op de hiervoor omschreven selectiemethode bepaald.

Bij gelijk eindigen wordt niet geloot, doch zullen er meerdere gelijke plaatsen worden behaald.

Honden waarmee ingevolge de bepalingen van het keuringsreglement eerder aan een keuring objectbewakingshond werd deelgenomen, worden van deelname aan deze Nationale kampioenswedstrijd uitgesloten.

De geleider, die de hond op de keuring en de nominatiewedstrijd heeft voorgebracht, moet ook als geleider van deze hond op de Nationale kampioenswedstrijd fungeren.

De wedstrijd wordt afgewerkt volgens het programma objectbewakingshond.

Voor het transport, afdeling 2, oefening E en het voorwerp revieren worden dezelfde voorwerpen gebruikt als op de keuring. Dit geldt tevens voor de uitvoering van de overige oefeningen.

Alle deelnemers aan deze Nationale kampioenswedstrijd ontvangen een oorkonde.

De winnaar van deze Nationale kampioenswedstrijd ontvangt, ongeacht de aan deze wedstrijd verbonden prijzen, de kampioenswisselbeker van de KNPV.

Wordt de kampioenswisselbeker van de KNPV gedurende 3 achtereenvolgende jaren, of 5 x in totaal gewonnen door dezelfde geleider, dan komt deze in het bezit van de kampioenswisselbeker.

Het is de deelnemers aan de Nationale kampioenswedstrijd verboden voor de aanvang van deze wedstrijd het wedstrijdterrein te betreden met de hond, waarmee aan de Nationale kampioenswedstrijd zal worden deelgenomen.

Nationale Kampioenswedstrijd Speurhonden A

Een combinatie moet tijdens de voorgaande jaren van het te houden Nationale kampioenwedstrijd, deelgenomen hebben aan de in deze jaren gehouden voorjaars-, zomer- of najaarskeuringen en het basiscertificaat, speurhond A, puinzoeken A, vlakterevieren A en sorteerhond A met lof hebben behaald.

Indien niet gekomen wordt tot een aantal van 9 combinaties uit de laatste keuringen, wordt dit aantal aangevuld met combinaties uit voorgaande keuringen volgens de zelfde criteria. Deze 9 combinaties worden aangevuld met de titelverdediger van het jaar daarvoor.

De honden, die aan een keuring deelnemen, moeten door middel van een transponder (chip) – ISO – standaard, FDX-B- type geregistreerd zijn.

De combinatie dient in te schrijven bij het Bureau KNPV voor 1 januari van het jaar waarin de Nationale kampioenswedstrijd wordt gehouden.

De Nationale kampioenswedstrijd speurhonden A omvat een drietal wedstrijddagen; te beginnen vanaf januari met:

1e wedstrijddag: speurhond A, inclusief de afdelingen 1 en 2 van het basiscertificaat;

2e wedstrijddag: puinzoeken A, inclusief de afdelingen 1 en 2 van het basiscertificaat;

3e eindwedstrijd vallend op de dagen van de Nationale Kampioenschappen van onze vereniging in september: vlakterevieren A, sorteren A, inclusief de afdelingen 1 en 2 van het basiscertificaat.

Op deze wedstrijddagen worden dezelfde voorwerpen gebruikt als op de keuring. Dit geldt tevens voor de uitvoering van de overige oefeningen.

De voorwerpen bij het speuren zijn vrij te kiezen.

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de Nationale kampioenswedstrijd.

De keurmeesters, spoorleggers, slachtoffers en of voorbereiders sorteerproef van het kampioenschap moeten door het hoofdbestuur erkend zijn. Zij worden door het hoofdbestuur aangewezen.

Aan de drie wedstrijddagen kunnen maximaal 10 combinaties deelnemen. De deelnemers moeten zelf met deze hond, ook daadwerkelijk in alle disciplines aan die keuringen hebben deelgenomen en een certificaat met lof per discipline hebben behaald.