Veel gestelde vragen n.a.v. de Ledenraadpleging

26-11-2020

Beste leden,

De ledenraadpleging staat ruim 2 weken open en inmiddels hebben meer dan 650 leden hun stem uitgebracht. Er bereiken ons een aantal vragen die wellicht heeft gemaakt dat u nog niet heeft gestemd. Hieronder een aantal gestelde vragen met antwoorden;  

1. Vraag: Onze vereniging heeft nog geen statuten opgesteld en gedeponeerd, krijgen wij dan wel een erkenning?  
Antwoord: Ja onder voorwaarde dat vóór 1 augustus 2021 aan alle vereisten is voldaan. Er zal namelijk een overgangstermijn gelden. De afdelingsbesturen en het hoofdbestuur kunnen de verenigingen hierbij ondersteunen v.w.b. modelstatuten en mogelijke collectiviteitskorting bij een notaris.


2. Vraag: Onze vereniging heeft nog geen gediplomeerd BKD lid, krijgen wij dan wel een erkenning?
Antwoord: Ja mits minimaal 1 lid vóór 1 augustus 2021 de BKD succesvol heeft afgerond.


3. Vraag:  Wat als er door omstandigheden geen BKD gegeven kan worden?
Antwoord: De BKD zal in het 1e kwartaal ook middels E-learning worden aangeboden. Hierover zullen wij u z.s.m. informeren.


4. Vraag: Als ik tegen de voorgestelde maatregelen stem, wordt dan mijn lidmaatschap opgezegd?
Antwoord: Nee uw lidmaatschap wordt niet om die reden opgezegd. U dient echter wel te handelen binnen de in de wet en binnen de KNPV gestelde regels. Voor leden die weigeren zich te conformeren aan de wet en deze regelgeving, is binnen de KNPV geen plaats. Lid zijn van een vereniging betekent dat u met de leden samenwerkt om de gemeenschappelijke doelstellingen van de KNPV te verwezenlijken. Hieruit volgt ook dat u de regelgeving die geldt binnen de KNPV accepteert en respecteert. Houdt u zich niet aan die regelgeving dan dient u zich af te vragen of de KNPV nog de vereniging is die bij u past. U riskeert bovendien een opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap. 


5. Vraag: Wanneer is er sprake van dierenmishandeling tijdens het oefenen?
Antwoord: In de Wet dieren en het Besluit houders van dieren staat dat van dierenmishandeling sprake is wanneer zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel wordt veroorzaakt dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier wordt benadeeld. Als dierenmishandeling wordt in ieder geval aangemerkt: het schoppen van een dier, het zodanig slaan van een dier dat dit letsel tot gevolg heeft, het gebruik van een prikband.


6. Vraag: Wordt bij dierenmishandeling mijn lidmaatschap opgezegd en aangifte gedaan bij de Politie?
Antwoord: Ja, indien na een ingesteld intern onderzoek blijkt dat er een overtreding is van de interne regelgeving binnen de KNPV, dan kan het lidmaatschap worden opgezegd. Indien er daarnaast een vermoeden is ven een strafbaar feit, zal bovendien aangifte worden gedaan bij de Politie. Gezien onze relatie met politie en andere overheidsdiensten is het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om hiervan melding te doen bij de Politie. Om de KNPV een toekomst te geven moet een krachtig signaal afgegeven worden: leden die honden mishandelen horen niet thuis in de KNPV. 

Het geven van een proportionele correctie aan een hond kan noodzakelijk zijn, maar mag niet uitmonden in dierenmishandeling. U moet als africhter bij het geven van correcties uit kunnen leggen waarom u een correctie geeft, welk – redelijk – africhtingsdoel er mee gediend is en waarom niet met een lichter middel of een andere methodiek (b.v. door eerst het gewenste gedrag aan te leren m.b.v. positieve bekrachtiging) kon worden volstaan. Correcties geven c.q. straffen uit frustratie is uit den boze: het moet altijd een redelijk africhtingsdoel dienen, met respect voor het dier. Het kunnen geven van een uitleg, het tonen van bereidheid tot leren en medewerking verlenen aan het onderzoek zijn zaken die meegewogen worden in het interne onderzoek. Van KNPV-leden wordt verwacht dat zij verantwoord trainen en dierenwelzijn centraal stellen in hun houding en gedrag.


7. Vraag: Waarom wordt de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet voor iedereen binnen de KNPV verplicht gesteld?
Antwoord: Wij stellen nu voor om de eisen voor alleen het verkrijgen danwel het behouden van het lidmaatschap in te voeren. Wellicht zal in de toekomst een verdere uitbreiding van deze voorwaarde voor alle leden middels een nieuwe digitale ledenraadpleging alsnog worden voorgelegd.
          
Stemmen kan nog tot 7 december a.s. via het Ledenweb. Indien u nog meer vragen heeft kunt zich altijd wenden tot uw afdelingsbestuur of het hoofdbestuur.

Met vriendelijke groet,
Het Hoofdbestuur