Besluit Houders van Dieren

28-05-2018

Beste leden,

Afgelopen vrijdag is in het Staatsblad het Besluit van 28 april 2018 houdende onder andere de wijzingen van het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn, gepubliceerd.

Voor ons zij de volgende bepalingen van belang:

Artikel II

Het Besluit houders van dieren wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel A, onder g. het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp, waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht;

Onderdeel A , onder h. Het gebruik van  apparatuur waarmee een dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van elektrische afrastering of omheining die is toegelaten voor het afzetten en omheinen van een perceel, en apparatuur, waarvan het gebruik is op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of aantasting van het welzijn van het dier en de gebruiker van de apparatuur daartoe over voldoende deskundigheid beschikt. 

(beide onderdelen worden toegevoegd aan artikel 1.3 van het Besluit houder van dieren)

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel C en artikel II, onderdeel A, onder h, die in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, dat voor deze onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

Tot zover de formele tekst van het Besluit van 28 april 2018.

Voor ons zijn de volgende bepalingen van belang:

  • het gebruik van de zogenaamde “”prikband” is per 1 juli 2018 zonder uitzondering verboden;
  • het verbod op het gebruik van de zogenaamde e-collar (electronische / elektrische halsband) gaat voorlopig niet in, maar zal op een later tijdstip bij een afzonderlijk Koninklijk Besluit worden geregeld.

Het hoofdbestuur van de KNPV is rechtstreeks betrokken bij het overleg dat op het Ministerie van Economische Zaken wordt gevoerd. Dit overleg zal de Staatssecretaris adviseren over de eisen, die gesteld zullen worden aan apparatuur en deskundigheid.

Degenen, die alles nog eens rustig willen nalezen, kunnen hiervoor het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nummer 146 raadplegen. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-146.html)

Namens het hoofdbestuur,

Sjef van den Boomen / voorzitter.