Gedragsregels KNPV

Zonder respect geen KNPV!

Algemene gedragsregels

 1. Een KNPV lid dient zich te allen tijde te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, specifieke reglementen, algemene besluiten en richtlijnen van de KNPV.
 2. Een KNPV lid dient zich dusdanig te gedragen tegenover leden, toeschouwers, bestuursleden en officials, dat hieruit respect blijkt en gebruikt geen fysiek, mentaal of verbaal geweld tegen mens en dier niet op social media in welke vorm dan ook.
 3. Een KNPV lid gedraagt zich betrouwbaar en onberispelijk en geeft in houding, voorkomen en gedrag het goede voorbeeld.
 4. Het KNPV lid is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en zorgt dat zijn gedrag niet leidt tot schade aan derden.
 5. Een KNPV lid plaatst geen zaken op social media noch brengt anderszins zaken in de publiciteit, die de belangen van de KNPV of haar leden kunnen schaden.
 6. Het KNPV lid draagt er zorg voor dat er tijdens een training op dusdanige wijze met de hond geoefend wordt, dat geen lichamelijk of geestelijk letsel wordt toegebracht. Het KNPV lid dient met respect voor de hond te trainen en neemt bij de training het welzijn van dier en mens in acht.
 7. Een KNPV lid zal tijdens een training of deelname aan een evenement onder leiding of supervisie van de KNPV of waar zijn hond bij betrokken is, niet te buiten gaan aan overmatig gebruik van alcohol; of verdovende middelen nuttigen. Indien sprake is van een prijsuitreiking waarbij het KNPV lid een rol speelt, wordt de tijd tot na de prijsuitreiking eveneens gerekend tot de activiteit waar de hond bij betrokken is.
  KNPV leden die deelnemen aan evenementen dienen te zorgen dat alcohol gebruik nooit leidt tot excessief gedrag en overlast voor derden.
 8. Een KNPV lid mag, zonder eerst toestemming van het Hoofdbestuur te hebben verkregen, geen medewerking verlenen aan programma’s, in welke vorm dan ook, van media, regio en landelijke TV. Uitgezonderd onaangekondigde aandacht van de media voor plaatselijke evenementen van verenigingen en/of afdelingen van de KNPV, zoals bijvoorbeeld wedstrijden en keuringen. Daar kan aan worden meegewerkt, echter er worden geen KNPV beleidszaken besproken. Eventueel kan worden doorverwezen naar het Hoofdbestuur van de KNPV.

Gedragsregels voor officials

Onder Official wordt verstaan: keurmeester, helper, terreinleider en bestuursleden.

Naast de algemene gedragsregels gelden de volgen de regels:

 1. Heeft een voorbeeldfunctie.
 2. Een official zal in zijn functie tijdens een training of deelname aan een evenement, onder leiding of supervisie van de KNPV, geen alcohol of verdovende middelen nuttigen.
 3. Rookt niet tijdens de uitoefening van zijn functie, tenzij sprake is van een pauze.
 4. Bij een signalering van wangedrag meldt de official dit direct aan het bestuur van de betreffende vereniging en (indien aanwezig) de vertegenwoordiger van het Afdelingsbestuur en beëindigd zo mogelijk samen met het bestuur het wangedrag.

Gedragsregels voor verenigingen

Een vereniging is een door het Afdelingsbestuur namens het Hoofdbestuur van de KNPV erkende vereniging.
Het bestuur van de vereniging is te allen tijde verantwoordelijk en draagt er zorg voor dat de leden van de betreffende vereniging onderstaande gedragsregels voor verenigingen hanteren en naleven.

Een vereniging

 1. Draagt zorgt voor het begeleiden en de veiligheid van toeschouwers.
 2. Ziet toe dat de geldende wet en regelgeving wordt nageleefd.
 3. Handelt overeenkomstig het welzijn van de mens en de hond en zal de integriteit van beiden niet aantasten.
 4. Draagt er zorg voor dat op welke wijze dan ook het imago of de belangen van de KNPV niet worden of kunnen worden geschaad.

 

Ingangsdatum 1 juni 2019