Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de KNPV kunt u rechtstreeks aanvragen bij het Bureau KNPV.

Het aanmeldingsformulier kunt u digitaal of handmatig invullen, printen, ondertekenen en per post of per e-mail sturen naar het Bureau KNPV.

Op de laatste pagina staat een knop om het formulier te printen. Wilt u een blanco formulier printen, ga dan naar de laatste pagina en druk op de betreffende knop.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het aanmeldingsformulier.

Om direct naar het aanmeldingsformulier te gaan, klikt u op onderstaande vermelding.

Let op! Het formulier heeft een aantal seconden nodig om op te bouwen!

Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Op het formulier vindt u nadere informatie over de betaling.

Verzenden (bij voorkeur) per e-mail naar bureau@knpv.nl of per post naar Postbus 21, 6920 AA Duiven.

De contributie bedraagt € 45,- per jaar; het entreegeld voor nieuwe leden is € 22,50.

Er is een aannamebeleid.

Procedure Aanvraag Verklaring omtrent gedrag (VOG) via E-herkenning 

Inwerkingtreding: Vanaf 1 januari 2021 is onderhavige procedure van kracht (besluitvorming AV 19 december 2020). 

Juridische grondslag: In artikel 5 lid 2 onder d. van de statuten KNPV wordt beschreven dat leden te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn en van wie te verwachten is dat zij de doeleinden van de vereniging zullen nastreven, zonder daarbij de wet te overtreden en van wie te verwachten is dat zij de belangen van de vereniging niet zullen schaden.

In artikel 5 lid 4 van de statuten KNPV wordt beschreven dat leden, jeugdleden en donateurs van de vereniging de plicht hebben zich zodanig te gedragen dat de belangen, de naam of het aanzien van de vereniging niet worden geschaad. Ook hebben zij de plicht gedurende het lidmaatschap van de vereniging te blijven voldoen aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap of donateurschap gesteld.  

Beleidsmaatregel: Alle nieuwe leden , alsmede alle geschorste leden, dienen een VOG te overhandigen. Wordt deze niet verstrekt dan wordt het lidmaatschap van de KNPV niet toegekend dan wel opgezegd. 

Hiermee wordt bereikt dat leden, die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare gedragingen in relatie tot dierenwelzijn en/of geweldsdelicten, worden uitgesloten van de KNPV. Ook wordt bereikt dat de overheid en/of andere geïnteresseerden alleen overeenkomsten sluiten met KNPV leden die voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid geldend voor deze diensten. 

Procedure: 

Stap 1. Aanvraag e-Herkenning  

De KNPV heeft een e-Herkenning (betrouwbaarheidsniveau eH-3) bij KPN. De toegang is persoonsgebonden en werkt via authenticatie.  

Stap 2.  Aanvraag VOG  deel I (KNPV) 

De KNPV gemachtigde zet via e-herkenning bij JUSTIS een VOG-aanvraag klaar voor het betreffende (aspirant/geschorste) lid.  Na het invullen van de aanvraag is het eerste deel van de aanvraag afgerond 

Screeningsprofiel voor aanvraag KNPV is45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier. De terugkijktermijn is 4 jaar.(Relevantie van toetsing op risico’s inzake Wet Dieren, Geweldsmisdrijven, Wet Wapens en Munitie, artikel 140 Wetboek van Strafrecht (criminele organisatie), Opiumwet en Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.) 

Stap 3. Aanvraag VOG deel II (lid) 

Het  betreffende lid krijgt een e-mail van JUSTIS met een link naar de aanvraag, hij/zij controleert de gegevens en betaalt (€33,85). Na betaling van de kosten wordt de aanvraag in behandeling genomen door JUSTIS. 

Stap 4.  Berichtgeving JUSTIS aan lid  

Na 1-4 weken krijgt het betreffende lid bericht van JUSTIS. 

Stap 5.  Infomeren Bureau KNPV omtrent VOG 

Het betreffende lid informeert het Bureau KNPV en stuurt het verkregen originele VOG per post op naar Bureau KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven. Het lid geeft daarbij aan of deze het originele VOG weer retour wenst te ontvangen. 

Stap 6. Verwerking VOG 

 • Bureau KNPV controleert originele VOG op geldigheid (max. 6 maanden geldig) en op echtheid. 
 • Bureau KNPV bewaart een afschrift digitaal en voorziet deze van een datum, handtekening en de tekst Origineel gezien. 
 • Bureau KNPV stuurt het originele VOG desgewenst aan het lid retour. 

Stap 7.  Besluit Hoofdbestuur inzake VOG bevindingen 

Het Hoofdbestuur besluit o.b.v. stap 6 over 

 • de acceptatie voor het lidmaatschap KNPV van het adspirant lid.  
 • Stopzetting van de aanmeldingsprocedure / lidmaatschap van het geschorste lid: 
 • Wordt de aanmeldingsprocedure gestopt dan wordt het adspirant lid verwittigt over het niet voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap KNPV. 
 • Wordt het lidmaatschap gestopt dan ontvangt het geschorste lid een brief met het besluit tot opzegging van het lidmaatschap.  

Stap 8. Verwerking Bureau KNPV  

Bureau KNPV verwerkt vorenstaande besluiten in ledenadministratie, alsmede registreert de (management)informatie ten behoeve van effectiviteit van beleid (evaluatie, control en verantwoording).  

 • Bureau KNPV rapporteert halfjaarlijks op de aanmeldingen / tussentijdse stopzetting aanmeldingsprocedure / stopzettingen lidmaatschap. 

Het lidmaatschap van de KNPV wereldwijd
De Algemene vergadering van de KNPV heeft op 31 maart 2012 besloten, dat het lidmaatschap van de KNPV ook mogelijk is voor burgers van landen, die niet behoren tot de Europese Unie. Dit besluit is genomen om tegemoet te komen aan verzoeken om lid te kunnen worden uit landen, die niet tot de Europese Unie behoren.
Aan het lidmaatschap zijn de volgende (aanvullende) voorwaarden verbonden:

 1. De eisen om te worden toegelaten tot de vereniging zijn gelijk aan de eisen voor andere aspirant-leden.
 2. De aanmelding geschiedt door middel van het vastgestelde aanmeldingsformulier bij het Bureau KNPV ter attentie van de secretaris van het hoofdbestuur van de KNPV.
 3. Contributie en entreegeld zijn conform aan die voor andere aspirant-leden.
 4. De correspondentie met het lid geschiedt via de e-mail. Bij de aanmelding dient een e-mailadres te worden opgegeven.
 5. De jaarlijkse ledenpas wordt per post verstuurd aan het lid.
 6. Het verenigingsblad De Politiehond wordt alleen op verzoek van het lid per post verstuurd. De portokosten zijn voor rekening van het lid.
 7. Deelname aan examens, keuringen en wedstrijden is alleen mogelijk in Nederland.
 8. Indeling bij een van de provinciale afdelingen is alleen mogelijk als men ook lid is van een erkende vereniging binnen die afdeling.

Membership of the Royal Dutch Police Dog Association (KNPV) worldwide

On 31 March 2012, the general meeting of the KNPV has decided that in future membership of the KNPV can also be granted to citizens of countries outside the European Union. This was decided on to meet the many requests coming from non-EU countries. To become a member of the KNPV as a non-EU citizen the following (complementary) conditions have to be met:

 • The conditions to be met to become a member of the association are similar to those of other candidate members.
 • To apply for membership, an official application form is sent to the office of the KNPV, for the attention of the secretary of the KNPV.
 • The membership-fee and admission-fee are similar to those of other candidate members. In 2020 the membership-fee amounts to € 45. The admission-fee is a once only fee and amounts to € 22,50.
 • All correspondence is sent by email. The candidate member is therefore asked to provide an email address on the application form.
 • The annual member card is sent by mail to the address provided by the member.
 • The KNPV-magazine De Politiehondwill only be send to the member on request. All postage costs have to be paid by the member.
 • Members can only participate in exams, examinations, and competitions in the Netherlands.
 • To attain membership of one of the provincial branches, the membership of one of the clubs in that province is mandatory.

Mitgliedschaft von dem Koninkliche Niederländische Polizeihund Verein

Am 31. März 2012 hat die General Versammlung der KNPV entschieden das der Mitgliedschaft auch möglich sein sollte für Ausländer, die ausserhalb der Europäischer Union wohnhaft sind. Dieser Entscheidung ermöglicht die Ersuchen von Menschen ausserhalb der Europäischer Union für den Mitgliedschaft.
Um Mitglied zu werden von ausserhalb der Europäischer Union sind die folgende Konditionen zu erfüllen:

 • Die Konditionen um Mitglied zu werden sind gleich wie die Konditionen für jeden Kandidat-Mitglied.
 • Für die Anmeldung sendet man das Anmeldeformular für Ausländer an das Büro KNPV, zu Kenntnisname der Sekretär der Vorstand der KNPV.
 • Anmeldekosten und jährlicher Beitrag sind gleich wie für andere Kandidat-Mitglieder.
 • Korrespondenz findet statt mittels E-mail. Am Anmeldeformular wird eine E-mailadresse verpflichtet.
 • Die jährliche Mitgliedskarte wird mit der Post an das Mitglied gesendet.
 • Das Vereinsblatt Der Polizeihund wird nur auf Anfrage gesendet. Die Versandkosten werden berechnet.
 • Teilnahme an Prüfungen und Wettbewerbe ist nur möglich in die Niederlanden.
 • Wenn ein Mitglied zu einer unsere Abteilungen gehören möchte, ist das nur möglich wenn das Mitglied auch eine Mitgliedschaft von einem anerkannten Verein innerhalb der Abteilung hat.

Adhésion mondial à l’association Hollandaise royale des chiens policiers (KNPV)
L
e 31 mars 2012, lors de la réunion générale du KNPV, il a été décidé concernant les adhésions futures, que celles-ci peuvent maintenant être acceptées pour les citoyens de pays hors Union Européenne. Cette décision a été prise suite aux grands nombres de demandes reçues des pays hors UE . Afin de devenir membre du KNPV à titre de citoyen hors Union Européenne, les conditions (complémentaires) suivantes doivent être remplies :
• Les conditions à remplir afin de devenir membre sont similaires à celles des autres candidats.
• Afin de devenir membre, un formulaire d’adhésion officiel doit être expédié aux bureaux du KNPV, et ce, à l’attention du secrétaire.
• Les frais de membres et les frais d’admission sont similaires à ceux des autres candidats. En 2020, les frais de membres sont de 45 euros. Les frais d’admission, quant à eux, sont de 22,50 euros et payables qu’ une fois seulement.
•  Toute correspondance est transmise par courriel. De ce fait, le candidat doit fournir une adresse courriel valide sur ledit formulaire d’adhésion.
• La carte de membre annuelle est expédiée par courrier à l’adresse fournie par le candidat. • Le magazine De Politiehond du KNPV, est expédié sur demande seulement. À noter que les frais d’expédition sont aux frais du membre. • Les membres peuvent participer aux examens, évaluations et compétitions mais seulement aux Pays-Bas. • Afin de devenir membre d’une branche provinciale, le candidat doit être obligatoirement membre d’un club de cette province.

Membresía de la KNPV a nivel mundial
El 31 de marzo de 2012 la asamblea general de la KNPV ha decidido que ciudadanos de otros países que no pertenezcan a la Unión Europea pueden ser miembros de la KNPV. Dicha decisión se ha tomado para dar cumplimiento a solicitudes para afiliaciones recibidas de personas en países que no forman parte de la Unión Europea. Para ser miembro se deberá cumplir (además) las siguientes condiciones:

 • Los requisitos de admisión a la asociación son iguales a los requisitos para cualquier miembro aspirante.
 • La inscripción se realizará mediante la planilla de registro del KNPV, dirigida a la Oficina KNPV a la atención del secretario de la junta directiva de la KNPV.
 • Cualquier intercambio de correspondencia con el miembro se hará a través del correo electrónico. En el momento de la inscripción se deberá indicar una dirección de correo electrónico.
 • El carné de membresía será enviado anualmente al miembro por correo.
 • La revista de la asociación De Politiehond únicamente será enviado por correo al miembro, si éste así lo solicita. Los gastos de envío correrán por cuenta del miembro.
 • Participación en exámenes, reconocimientos médicos y competencias únicamente serán posibles en los Países Bajos.
 • Incorporación en una de las divisiones provinciales únicamente será posible si también se es miembro de una asociación reconocida dentro de esa división.