Agenda Voorjaarsledenvergadering 09 maart 2020.

13-01-2020

Op maandag 9 maart 2020 zal de voorjaarsledenvergadering worden gehouden bij Partycentrum Floor, Dorpstraat 36 te Lunteren.
Aanvang 20.00 uur.

U bent hierbij van harte uitgenodigd op vertoon van uw lidmaatschapskaart van de KNPV.

  Agenda

 1. Opening
 2. Notulen Najaarsledenvergadering 2019
 3. Mededelingen bestuur
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Jaarverslag secretaris 2019
 6. Verslag kascontrole 2019
 7. Jaarverslag penningmeester 2019 en prognose 2020
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2020
 9. Bestuursverkiezing:
  Het bestuur stelt kandidaat Jaap Meijer voor als Penningmeester.
  Eventuele tegenkandidaten kunnen middels aangetekend schrijven worden aangemeld bij de secretaris tot vier (4) weken (10 februari 2020) voor de Voorjaarsvergadering, met inachtneming van Artikel 9 lid 5 van het Huishoudelijk Reglement

       Pauze

 1. Gelders Kampioenschap 2020
 2. Behandeling Beschrijvingsbrief ALV van 18 april 2020
 3. Benoeming afvaardiging Algemene Leden Vergadering
 4. Rondvraag
 5. Sluiting