Besluitenlijst afdeling Gelderland
                                                                    update: 25 februari 2019

Uitnodigingen aan het afdelingsbestuur.
Een delegatie van het afdelingsbestuur zal zoveel mogelijk bij een uitnodiging aanwezig zijn.
Bij jubilea moet de uitnodiging minimaal 6 weken van te voren worden aangemeld bij de secretaris van het afdelingsbestuur.

Criteria voor een oorkonde.
Minimaal 25 jaar lid van de KNPV of bijzondere verdiensten voor de afdeling, kring of club.
Naar het oordeel van het afdelingsbestuur kan van deze criteria worden afgeweken.

Aanvraag.
Het verlenen van een oorkonde kan op initiatief van het afdelingsbestuur, of op een verzoek van een kring of club worden gehonoreerd.
De uitreiking kan door het afdelings‑, kring‑ of clubbestuur geschieden.
De oorkonde wordt door de afdeling ingelijst verstrekt.

Criteria voor een zilveren Speld.
De speld wordt toegekend:
Op initiatief van het afdelingbestuur of n.a.v. een verzoek van een kring, club of in bijzondere gevallen door een lid, kan de Zilveren Speld toegekend worden. Het verzoek dient tenminste 3 maanden voor de vergadering ingezonden te worden bij de afdelingssecretaris.

Criteria:

 • -tenminste 25 jaar lid van de KNPV
 • -uitzonderlijke dresseer technische kwaliteiten
 • ‑langdurige bestuurswerkzaamheden
 • ‑uitzonderlijke bestuurskwaliteiten
 • ‑bijzondere verdiensten voor afdeling, kring of club

Deze wordt toegekend door het afdelingbestuur en uitgereikt aan leden met een zeer grote verdienste voor de afdeling, kring of club. De uitreiking vindt, in principe, alleen plaats tijdens een afdelingsvergadering.
De partner zal mede uitgenodigd worden door de secretaris.
Indien de Zilveren Speld wordt uitgereikt, wordt dit in het orgaan "De Politiehond" vermeld.

Ere leden.
Tot ereleden kunnen door de ledenvergadering, op voorstel van het afdelingsbestuur, worden benoemd personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of haar doelstellingen, dan wel om andere reden voor een dergelijke benoeming in aanmerking komen.

Herinnering.
Bij deelname aan één der kampioenschappen van Nederland wordt er jaarlijks tijdens de najaarsvergadering een herinnering uitgereikt.
Aan de deelnemers  van deze wedstrijden zal er een passende herinnering worden uitgereikt.

Mutaties.
De mutaties moeten schriftelijk en/of per mail worden gemeld bij de secretaris van de afdeling.

Verzorgen Bloemstukken en/of bloemen.
De verzorging van bloemstukken bij overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen wordt gecoördineerd door de penningmeester. Hij/zij regelt de aankoop/distributie en communiceert hierover met de overige bestuursleden.

Uitdraai besluitenlijst.
Besluit is genomen dat indien er wijzigingen zijn, de lijst wordt toegestuurd naar de leden van het afdelingsbestuur.

Het deelnemen aan vergaderingen met het HB.
Ten behoeve van alle vergaderingen met het HB krijgen de afgevaardigde en zijn plaatsvervanger de verslagen toegestuurd.
Het bestuur besluit dat zowel de afgevaardigde als diens plaatsvervanger naar bovengenoemde vergaderingen kunnen gaan.
De reiskosten en 2 consumpties kunnen derhalve worden gedeclareerd.

Vermelden erkenningen van clubs/verenigingen in het orgaan.
Erkenningen die later dan 31 januari bekrachtigd worden komen niet meer in het orgaan.

Homepage beheerder.
Verslagen van wedstrijden dienen eerst voorgelegd te worden aan de betreffende bestuursfunctionaris (secretaris) alvorens over te gaan tot plaatsing op de homepage van de afdeling Gelderland.

Attenties alleen bij onderstaande club/vereniging jubilea.

12½ jaar 25,00

25 jaar –   35,00

40, 50 en 60 jaar - 50,00

Bij 75 en 100 jaar wordt per geval bekeken.

Andere mijlpalen van verenigingen worden niet bezocht.

Toekenning vindt alleen plaats indien het afdelingsbestuur schriftelijk bericht krijgt dat een club of kring een jubileum heeft.

Declareren bij wedstrijden e.d.
Het gehele Bestuur kan bij de afdelingswedstrijden de kilometers declareren.
Bij overige aangelegenheden, dient het bestuurslid hiertoe aangewezen te zijn om te kunnen declareren.
De vereniging die de jaarlijkse wedstrijden van de afdeling organiseren, te weten selectie/kampioenswedstrijd PH II en de kampioenswedstrijd PH I, krijgen een bijdrage van € 100,-- voor de georganiseerde wedstrijd.
Dit bedrag zal door de penningmeester van het afdelingsbestuur worden overgemaakt.

Premies verzekeringen.
De clubs zijn verplicht deze via de afdeling jaarlijks af te sluiten. De WA en Rechtsbijstand verzekering moeten worden voldaan voor 31 januari van het komende jaar.
Het geld kan gestort worden op het bankrekeningnummer NL07 RABO 0103 5742 98 t.n.v. de afdeling Gelderland der KNPV. Vervolgens zorgt de penningmeester er voor dat het overgemaakt wordt naar het bureau KNPV. Voor erkenning van uw vereniging is dit noodzakelijk. 

De premies worden jaarlijks door het HB middels de site van de KNPV en in het orgaan bekend gesteld.
Deelname aan de collectieve W.A.-verzekering en collectieve rechtsbijstandverzekering is verplicht, tenzij de erkende vereniging aantoont zich elders op (minimaal) vergelijkbare wijze voor Wettelijke Aansprakelijkheid en/of rechtsbijstand te hebben verzekerd.
Bewijsstukken dienen bij de aanvraag voor erkenning te worden overlegd.
De polisvoorwaarden van de verzekeringen staan vermeld op de website van de KNPV.

Per 1 januari 2015 komen voor de collectieve ongevallenverzekering alleen nog helpers in aanmerking die door het hoofdbestuur of het afdelingsbestuur als Algemeen Helper respectievelijk Afdelingshelper staan geregistreerd.
Concreet houdt dit in, dat door de overige leden van de KNPV geen aanspraak meer gemaakt kan worden op deze collectieve ongevallenverzekering.

Voor de overige clubhelpers van de KNPV blijft het wel mogelijk een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten.
Als voorwaarden voor de collectieve ongevallenverzekering geldt dat elke vereniging minimaal 1 clubhelper dient op te geven en te betalen. Dit betekent dus, dat een erkende vereniging ook meerdere clubhelpers kan opgeven.
De opgave dient te zijn voorzien van de complete naam van de clubhelper, zijn adres en zijn KNPV lidnummer.
De clubhelper dient lid te zijn van de KNPV anders komt hij/zij niet voor de verzekering in aanmerking.
De kosten per clubhelper worden jaarlijks door het HB middels de site van de KNPV en in het orgaan bekend gesteld en dienen te worden betaald na ontvangst van de factuur van het Bureau KNPV.

Keurmeesters; spoorleggers; slachtoffers en voorbereiders sorteerproef blijven eveneens voor rekening van het hoofdbestuur onder de collectieve ongevallenverzekering vallen.

De vergoedingen die door de verzekering worden uitgekeerd, blijven gelijk.

Verenigingen.
Erkende verenigingen en kringen dienen hun jaarverslag op tijd hebben ingestuurd en de betaling van verzekeringen te hebben voldaan volgens de regel; voor de datum die bekendgesteld wordt door het afdelingsbestuur van komend seizoen.
Verenigingen die deze termijn niet respecteren zijn niet erkend. 

Zij zullen pas na inlevering van het Jaarverslag en betaling wederom erkend zijn.
Vermelding geschiedt daarna alleen op de website van de afdeling.

Hoe te handelen bij het overlijden van een geleider?
Keuringen dienen op gepaste wijze te worden afgewerkt, anders beslist de vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur.
Bij nationale wedstrijden beslist de organiserende vereniging in samenspraak met de keuringscommissie.
Bij afdelingwedstrijden beslist het afdelingsbestuur.
Deze is bevoegd om de wedstrijd te staken en eventueel een andere datum hiervoor te plannen.

Hoe te handelen bij het overlijden van een hond?
De afdelingswedstrijd dient doorgang te vinden.
Bij nationale wedstrijden beslist de organiserende vereniging  in samenspraak met de keuringscommissie.
De voorzitter van de wedstrijdcommissie zal het advies geven aan de geleider om sectie op de hond te laten verrichten door een dierenarts.

KEURMEESTERS / HELPERS /  KEURINGEN.

Erkenning Keurmeester/Helper.
Keurmeesters/helpers die 3 opeenvolgende jaren niet beschikbaar zijn worden van de lijst van beschikbare keurmeesters/helpers afgevoerd.
Keurmeesters/Helpers dienen de jaarlijkse bijeenkomst (TC) eveneens te bezoeken.

Reiskosten en dagvergoeding. 
De dagvergoeding voor keurmeesters is vastgesteld op € 75,00 en de dagvergoeding voor helpers is vastgesteld op € 100,00.
De reiskostenvergoeding voor keurmeesters en helpers (deze categorieën) is vastgesteld op  0,25 per gereden kilometer.

Opleiding Keurmeester.
De kandidaat moet zich schriftelijk aanmelden bij het bureau KNPV.
Deze aanmelding dient te zijn voorzien van een uitgebreide Curriculum Vitae waarin aangetoond wordt dat men voldoet aan de in punt 2 van het examenreglement gestelde eisen en een motivatie waarom betrokkene keurmeester wil worden.
Het bureau KNPV zendt de aanmelding naar de secretaris van de commissie opleidingen waarna de kandidaat wordt aangemeld bij de commissie opleidingen.
Onvolledige stukken worden niet in behandeling genomen. ( Zie Reglement voor het examen Keurmeester KNPV)

Opleiding afdelingshelper.
Toegelaten worden leden, tot een leeftijd van 39 jaar die tenminste 2 jaar lid zijn van de KNPV en die aan de door de afdeling gestelde verplichtingen hebben voldaan.
De kandidaat moet zich schriftelijk aanmelden bij de hiervoor door het afdelingsbestuur aangewezen functionaris.

Medische keuring afdelingshelper.
Bij aanmelding van de cursist dient hij een recente medische verklaring te overleggen niet ouder dan 1 jaar.
Dit is een uitgebreid sport medisch onderzoek Module K 4 uitgevoerd door het Sportmedisch adviescentrum in zijn regio.
Van de werkelijk gemaakte kosten voor deze keuring wordt 50% door de afdeling vergoed en de andere 50% is voor eigen rekening.

Voorbeeld:
Kosten, €.150,-- , vergoeding ziektekostenverzekering 50% is €. 75,00 ,vergoeding afdeling €. 37,50 en voor eigen rekening
€. 37,50. Bij geen vergoeding van de verzekeraar, na overleg van de afwijzing en de factuur, betaald de afdeling 50% van de gemaakte kosten en blijft er 50 % over voor eigen rekening.
De opleiding voor afdelingshelper zal verzorgd worden door de Technische Commissie van de afdeling Gelderland onder auspiciën van het afdelingsbestuur.

Examen.
Het examen zal worden afgenomen door een examencommissie samengesteld uit leden van de technische commissie, welke na afloop rapport uit brengt aan het afdelingsbestuur.
Het examen bestaat uit een theorie en een praktijk examen.

Theorie examen.
Het theorie examen bestaat uit het schriftelijk beantwoorden van vragen uit de richtlijnen voor de helpers.
De T.C. kan hierop een uitzondering maken d.m.v. een mondeling examen.

Het praktijkexamen.
Het praktijkexamen bestaat uit het testen van 4 honden.
Hierbij worden die oefeningen van het programma PH 1- PH-2 en Objectbewakingshond zoals omschreven in de Helpersrichtlijnen afgewerkt .

Deelname aan helpersexamen.
Als personen door omstandigheden niet deelnemen aan een praktisch examen of als men er voor zakt, dienen deze te wachten tot het eerstvolgend te houden examen.
Het theoretisch gedeelte blijft 2 jaar geldig.
Betrokkene dient zich opnieuw aan te melden.
In bijzondere gevallen kan het afdelingsbestuur het noodzakelijk achten een extra examen voor afdelingshelper te houden.
Dit in overleg met de Technische Commissie.

Attentie helpers examen.
Na het halen van het examen afdelingshelper wordt  het diploma uitgereikt tijdens een jaarvergadering.

Criteria voor Algemeen Helper.
Het afdelingsbestuur stuurt de aanvraag van een afdelingshelper die algemeen helper wil worden met een positief  advies naar het bureau van de KNPV.
Kandidaten die direct op willen gaan voor algemeen helper zonder eerst afdelingshelper te zijn geweest, kunnen een positief advies krijgen nadat er door de technische commissie een proefexamen is afgenomen.

 

Keuringen.

Clubs die een keuring organiseren dienen zich te houden aan de daarvoor vastgestelde richtlijnen van de afdeling Gelderland, welke zijn vastgesteld door het afdelingsbestuur van Gelderland.
De verenigingen die keuringen organiseren, krijgen een vergoeding van  € 50,00 per dag.
Deze vergoeding is bestemd voor aankoop van  een attentie bestemd voor de keurmeesters & helpers, etc.

Loting tijdens keuring.
Besloten is dat de loting als volgt plaats vindt:

 • Genummerde balletjes in een gesloten zak.
 • In het bijzijn van alle deelnemers.
 • Aanwezigheid tijdens de loting van een der bestuursleden van de organiserende vereniging.

Keuring in een andere afdeling.
De procedure voor de keuring in een andere afdeling luidt als volgt:

 • u vraagt een schriftelijke toestemming aan het eigen Afdelingsbestuur om in een andere afdeling naar een keuring te mogen gaan.
 • u vraagt in de afdeling waar u naar de keuring wilt, om een schriftelijke toestemming om daar voor de keuring te mogen gaan.
 • de beide schriftelijke toestemmingen kunt u per mail of per post naar het bureau sturen.
 • het inschrijfformulier stuurt u tezamen met de foto's naar het postadres van het bureau.
 • u draagt er zorg voor dat alle gegevens volledig zijn ingevuld, naam, adres en woonplaats en uw KNPV lidmaatschapsnummer en u geeft duidelijk aan wanneer u niet op zondag ingedeeld wilt worden.

Aanvragen en toestemmingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden NIET in behandeling genomen.
Wanneer de indelingscommissie de wijziging om indeling technische redenen niet goedkeurt, wordt u automatisch in de eigen afdeling geplaatst.
U kunt uw aanvraag sturen naar het bureau van de KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven, e-mail: bureau@knpv.nl


WEDSTRIJDEN.

Aanvraag wedstrijden/demonstraties.
Een wedstrijd kan alleen aangevraagd worden door een bestuurslid van de betreffende vereniging.
Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het formulier “aanvraag wedstrijd demonstraties” te downloaden op de website van de afdeling of aan te vragen bij de commissaris wedstrijden.
Voor elke door een club, kring of competitie verband te organiseren wedstrijd of demonstratie, waartoe het publiek wordt toegelaten, dient steeds vooraf goedkeuring van het afdelingsbestuur (commissaris wedstrijden) te zijn gevraagd en verkregen.

Verplichting bij wedstrijden.
Er dienen min. 2 keurmeesters en 1 helper uit de afdeling ingedeeld te worden.
Binnen 7 dagen de uitslag schriftelijk kenbaar te maken aan de commissaris wedstrijden.
Indien bij wedstrijden zaken niet in orde zijn, dan krijgt de organiserende vereniging hiervan schriftelijk bericht van de commissaris voor wedstrijden. Bij kringwedstrijden krijgt ook de kring bericht.

Keuren terreinen.
Bij keuringen en afdelingswedstrijden zal het terrein gekeurd worden door één der bestuursleden van de technische commissie.

Plaatsen van wedstrijdverslagen in het orgaan en homepage.
Er worden enkel wedstrijdverslagen van officiële (aangevraagde) wedstrijden in het orgaan “de Politiehond” en “homepage”, geplaatst.
Dus niet van gekeurde oefendagen etc.

Afdelingswedstrijden criteria.
Clubs die een afdelingwedstrijd organiseren dienen zich te houden aan de daarvoor vastgestelde richtlijnen van de afdeling Gelderland, welke zijn vastgesteld door het afdelingsbestuur van Gelderland.

Lotingen wedstrijden.
Lotingen voor wedstrijden geschieden op de ledenvergaderingen.
Een afvaardiging van de lotende verenigingen moet aanwezig zijn.
Afmeldingen dienen schriftelijk en voor de ledenvergadering waarin de wedstrijden verloot worden, ingediend te zijn bij de secretaris van de afdeling.

Inschrijving voor afdelingswedstrijden en sluitingsdatum inschrijving.
Inschrijven kan uitsluitend door gebruik te maken van het formulier “inschrijfformulier wedstrijd” te downloaden op de website van de afdeling of aan te vragen bij de commissaris wedstrijden.
Sluitingsdatum inschrijving 14 dagen voor de te houden wedstrijd.
Tijdens afdelingswedstrijden dienen geleiders de beschikbare hesjes van de Hoofdsponsor der KNPV te dragen.

Vergoedingen wedstrijden.
De afdeling vergoedt bij afdelingswedstrijden dag- en kilometervergoeding voor de helpers en de keurmeesters,

Intrainen.
Intrainen voor de kampioenswedstrijden van de afdeling wordt aan de organiserende vereniging overgelaten.

PH2 selectie wedstrijd.
Bij oproep in orgaan van Selectie PH -2 dient te worden vermeld:

 • Eigenaar/geleider woonachtig in Gelderland dan wel aantoonbaar 3 jaar uitsluitend lid is van een Gelderse vereniging en alleen in Gelderland meedoet aan deze wedstrijd.
 • Certificaat op naam van de geleider.
 • PH II lof certificaat of op de aankomende zomerkeuring PH II lof te behalen.

PH1 kampioenswedstrijd.
Bij oproep in het orgaan van de PH1  kampioenswedstrijd dient te worden vermeld:

 • Er mogen maximaal 10 gecertificeerde honden deelnemen, bij meerdere aanmeldingen is het hoogste aantal punten op het certificaat bepalend.
 • Wanneer er minder dan 10 gecertificeerde honden hebben ingeschreven zijn combinaties met ongecertificeerde honden gerechtigd om mee te doen. Er mogen maximaal 10 honden deelnemen. Voor doorgang van de wedstrijd moeten er minimaal 5 combinaties voor deelname zijn aangemeld, exclusief de Kampioen van het vorige jaar.
 • Eigenaar/geleider is woonachtig in Gelderland dan wel aantoonbaar 3 jaar uitsluitend lid van een Gelderse vereniging en doet alleen in Gelderland mee aan deze wedstrijd.
 • In bijzondere gevallen kan hiervan door het afdelingsbestuur worden afgeweken.

Voorwaarden deelname aan nominatie m.b.t. deelnemers.
Inschrijving bij  commissaris wedstrijden met “inschrijf formulier wedstrijden”.

Bij meer dan 10 deelnemers:

 • Hoogste certificaat eerst (certificaten die alle redelijkheid tot deelname aan de kampioenschappen hebben).
 • Object voorrang op geen certificaat PH1.
 • Bij gelijk aantal punten geldt WEDSTRIJDREGLEMENT van de afdeling.
 • Indien geen certificaat (loting voor de deelnemers zonder certificaat).
 • Leden buiten de afdeling vallen dan af.

Bij minder dan 10 deelnemers:

 • Dan mogelijk aan te vullen met mensen buiten de afdeling (indien dispensatie).
 • Wedstrijd vindt doorgang vanaf 5 honden, tenzij het de laatste mogelijkheid is om zich te nomineren.
 • Overige voorwaarden “richtlijnen organiseren nominatie wedstrijd”.

 

VERGOEDINGEN.

Onkostenvergoedingen afdelingsbestuur.
De reiskosten voor leden van het afdelingsbestuur zijn vastgesteld op € 0,25 per gereden kilometer.
Overige kosten die gemaakt zijn, worden vergoed na overlegging van officiële aankoopbonnen.
In principe wordt er maandelijks gedeclareerd.
Indien er sprake is van een gering declaratiebedrag, kan van het vorengaande afgeweken worden.
In voorkomende gevallen dient er in ieder geval per kwartaal gedeclareerd te worden.

Onkostenvergoeding Technische commissie.
De reiskosten voor leden van de technische commissie zijn vastgesteld op € 0,25 per gereden kilometer.
Verder kunnen kosten die gemaakt zijn t.b.v. de bestuursfunctie, zoals telefoon, porto en administratiekosten bij de penningmeester van de afdeling gedeclareerd worden middels het voorgeschreven declaratieformulier.

Resumé vergoedingen.

 • Dagvergoeding helpers € 100, --
 • Dagvergoeding keurmeesters € 75, --
 • Kilometervergoeding € 0,25 per gereden kilometer
 • Kilometer vergoeding leden T.C. leden € 0,25 per gereden kilometer
 • Jubileum 12½ jaar € 25, --
 • Jubileum 25 jaar € 35, --
 • Jubileum 40/50/60 j. € 50, --
 • Vergoeding bestuursleden per jaar € 75, --( betaling mei )
 • Bijdrage organiserende clubs voor keuringen : € 50,-- ( per dag)
 • Bijdrage organiserende clubs afdelingswedstrijden.: € 100,-- voor zowel de Kampioenswedstrijd PH I als voor de selectiewedstrijd PH II.