Agenda voorjaarsledenvergadering afd. Drenthe.

04-03-2019

Maandag 4 maart 2019 zal de voorjaarsledenvergadering van afd. Drenthe worden gehouden, om 20.00 uur in dorpshuis “De Wenning” te Pesse, onderstaand vind u de agendapunten:

  

 1. Opening

 

 1. Notulen van de voorgaande vergadering d.d. 5 november 2018

 

 1. Mededelingen

 

 1. Ingekomen stukken

 

 1. Verslag kascontrole commissie

 

 1. Benoeming kascontrole commissie

 

 1. Jaarverslag over het jaar 2018 van de penningmeester

     

 1. Jaarverslag over het jaar 2018 van de secretaris

 

 1. Bestuursverkiezing, doordat dhr. GHA Heijnen is gestopt als vice-voorzitter afd. Drenthe is er weer een functie binnen het bestuur beschikbaar. Kandidaten kunnen zich aanmelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 5 van het huishoudelijk reglement van de afdeling.

 

 1. Behandeling beschrijvingsbrief

 

 1. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervanger, Alg. Vergadering

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting