• Adres: Manege "de Liedehof " Liewegje 22, 2033 AC Haarlem

   

  Agenda:

  1. Opening.

  2. Notulen najaarsvergadering 2020

  3. Ingekomen stukken

  4. Mededelingen

  5. Jaarverslag secretaris

  6. Financieel Jaarverslag

  7. Verslag Kascontrole

  8. Benoeming Kascontrole commissie

  9. Bestuursverkiezing.

  1. Periodiek aftredend is de penningmeester Joep van der Peet, deze stelt zich herkiesbaar voor een nieuw periode.
  2. Vanwege zijn verhuizing naar een woonplaats die buiten onze afdeling valt is onze voorzitter Marc van Ginkel daardoor tussentijds aftredend. In de ontstane vacature van voorzitter stelt het bestuur de huidige secretaris Richard Heusdens kandidaat.
  3. Om in de dan ontstane ruimte binnen het bestuur te voorzien stelt het bestuur de heer Lars Kruithof uit Kreileroord als bestuurslid kandidaat.

  Tegenkandidaten , kunnen zich aanmelden met inachtneming van het gestelde in artikel 9, lid 5 van het huishoudelijk reglement van de afdeling via knpv.noordholland@gmail.com

   

  10. Behandeling beschrijvingsbrief Alg. verg. 18 december 2021.

  11. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde Alg. Verg. 2021

  12. Pauze.

  13. Rondvraag.

  14. Sluiting.

   

  Het afdelingsbestuur nodigt hierbij de leden uit deze vergadering bij te wonen.

  Genoemde evenementen staan onder voorbehoud van eventuele overheidsmaatregelen betreffende het coronavirus gepland.

rfwbs-slide