• Agenda najaar ledenvergadering, vrijdag 25 november 2022, om 20.00 uur in dorpshuis “De Wenning” te Pese

  1. Opening

   

  2. Notulen van de voorgaande vergadering d.d. 26 augustus 2022

   

  3. Mededelingen

   

  4. Ingekomen stukken

   

  5. Toekennen keurings- / wedstrijdterreinen 2023

   

  6. Behandeling beschrijvingsbrief

   

  7. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervanger alg. ledenvergadering KNPV

   

  8. Begroting 2023

   

  9. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar, penningmeester A van der Wal. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 5 van het huishoudelijk reglement van de afdeling.

   

  10. Rondvraag

   

  11. Sluiting

rfwbs-slide