• Agenda 

  Algemene Ledenvergadering afdeling Gelderland

  Maandag 28 november 2022 om 20.00 uur bij Partycentrum Floor te Lunteren

   

  1. Opening en vaststellen agenda

   

  2. Mededelingen

   

  3. Concept notulen ledenvergadering d.d. 21 maart 2022 en 10 oktober 2022

  De concept notulen van 21 maart zijn in bijlage gevoegd. De concept notulen van 10 oktober zijn reeds eerder per mail aan alle leden van de afdeling Gelderland verstuurd.

   

  4. Ingekomen stukken

   

  5. Behandeling Beschrijvingsbrief Algemene Vergadering (AV) d.d. 17 december 2022

  De beschrijvingsbrief is gepubliceerd in de Politiehond nr. 5 / 2022, alsmede op het ledenweb van de KNPV website.

   

  6. Bestuursverkiezing voor de functie van voorzitter (schriftelijke stemming)

  Vanwege de AVG zijn de namen hier niet gepubliceerd maar per mail aan de leden kanbaar gemaakt.

   

  7. Bestuursverkiezing voor de vacante posities van bestuursleden (schriftelijke stemming)

  Het afdelingsbestuur doet in overleg met het hoofdbestuur het voorstel om het aantal bestuursleden uit te breiden, om de toekomstige continuïteit van het afdelingsbestuur en een evenwichtige verdeling van de te verrichten werkzaamheden te waarborgen.

  Vanwege de AVG zijn de namen hier niet gepubliceerd maar per mail aan de leden kanbaar gemaakt.

   

  8. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervanger voor AV d.d. 17 december 2022

   

  9. Vaststellen nieuwe datum algemene ledenvergadering

  Voorsteldatum: Maandag 20 maart 2023

   

  10. Rondvraag

   

  11. Sluiting

rfwbs-slide