naam:  programma:  ras naam punten
Bianca polderman basis speurhonden australian sheperd roxy 201 cl
Ineke zoeterwei object bewaking XMH shenna 389 cl
G.J.A. Jaspers basis speurhonden XMH Diesel 202 cl
B. de Vries politiehond 1 XMH ace 400 cl
J. van Doorn politiehond 1  XMH Renso 381