ALV afdeling zeeland (najaar)

Locatie:     verenigingsgebouw Ammekore

                Hertenweg 2

                4455 TL

                Nieuwdorp 

aanvang:  19:30 uur

ALV in het najaar

Voorafgaand aan het ALV najaar in onze afdeling zijn de notulen van de ALV voorjaar op te vragen bij de secretaris. Evenals de goedgekeurde werkafspraken binnen afdeling Zeeland.

Belangrijke punten, die behandeld moeten worden kunnen tot een week voor deze vergadering worden ingediend bij de afdelingssecretaris.

Agendapunten ALV afdeling Zeeland najaar 2017:

· Opening

· Vaststelling agenda

· Mededelingen

· Notulen vorige vergadering dd. 12-05-2017

· Ingekomen stukken, toelichting door secretaris

· Evenementen 2017 (jonge hondenwedstrijd, najaarskeuring, oefendag)

· Bestuursverkiezing: periodiek aftredend secretaris Bianca Schrijver- Polderman

· Beschrijvingsbrief landelijke algemene ledenvergadering in de Politiehond 07 of 08

· Benoemen afvaardiging landelijke algemene ledenvergadering op 16 december 2017

· Evenementen 2018 (keuringen, oefendag, jonge hondenwedstrijd, BKD-cursus) data + locaties

· Rondvraag

· Sluiting