Speurhond A 3-nov Afd. 3 A.A. W.v.V. Totaal
  G.A.M. Donders GAM Roy MH reu 60 10 10 80 CL
AVG beschermd Raaf XMH teef 50 9 9 68
  J.C. Gonzalez JC Spoor XMH reu 61 10 10 81 CL
  J.J. Hofs JJ Donna XMH teef 61 10 9 80 CL
AVG beschermd Baska TH reu 65 10 10 85 CL
  A.C.H. Schoenmakers ACH Baldo XDH reu 59 8 9 76 CL
  E.L.M. de Wilt ELM Willem XMH reu Afgewezen
Speurhond B 03 nov Afd. 3 A.A. W.v.V. Totaal
  J.F.J. Evers JFJ Jet XDH teef 78 10 10 98 CL
  F.J.M. Groenendaal FJM Wolf GD reu 60 10 10 80 C
  W.K.C. Maes WKC Goran BV reu 76 10 10 96 CL
Vlakterevieren A 3 nov Afd. 3 A.A. W.v.V. Totaal
  G.A.M. Donders GAM Roy MH reu 88 8 9 105 C
  W.K.C. Maes WKC Goran BV reu 98 10 9 117 CL
  W.M.J. van Schijndel-van Kasteren WMJ Nero XMH reu 96 9 9 114 CL
  A.C.H. Schoenmakers ACH Baldo XDH reu 95 8 10 113 CL
  S.J. Walschots SJ Jette XHH teef 99 10 10 119 CL
  E.L.M. de Wilt  ELM Willem XMH reu 100 10 10 120 CL
Vlakterevieren B 3 nov Afd. 3 A.A. W.v.V. Totaal
  J.J. Hofs JJ Donna XMH 252 7 8 267 CL
AVG beschermd Rin-Da XMH teef Afgewezen
Basis Speurhonden 4-nov Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 A.A. W.v.V. Totaal
  D. Dingemans D Kees HH reu Afgewezen
  J.J.J. van Ekert JJJ Tess XMH teef 47 43 82 8 8 188 C
  R.C. Swarts RC Fiesta DH teef afgemeld
  S.J. Walschots SJ Jette XHH teef 39 48 86 10 9 192 C
Puinzoeken A 4 nov Afd. 3 A.A. W.v.V. Totaal
  G.A.M. Donders GAM Roy MH reu 97 9 10 116 CL
  W.M.J. van Schijndel-van Kasteren WMJ Nero XMH reu 100 10 9 119 CL
  E.C.M. van Summeren ECM Rodi XHH reu 100 8 9 117 CL
  S.J. Walschots SJ Jette XHH teef 100 10 10 120 CL
  E.L.M. de Wilt ELM Willem XMH reu 100 10 10 120 CL
Sorteerhond A 4 nov Afd. 3 A.A. W.v.V. Totaal
  G.A.M. Donders GAM Roy MH reu Afgewezen
AVG beschermd Raaf XMH teef Afgewezen
  J.J. Hofs JJ Donna XMH teef Afgewezen
  M.G. van der Kaa MG Jill XMH teef Afgewezen
AVG beschermd Baska TH reu Afgewezen
AVG beschermd Darco MH reu niet opgekomen
  S.J. Walschots SJ Jette XHH teef Afgewezen
  E.L.M. de Wilt ELM Willem XMH reu Afgewezen
Sorteerhond B 4-nov Afd. 3 A.A. W.v.V. Totaal
  J.F.J. Evers JFJ Jet XDH teef Afgewezen