Speurhond A 3-nov
  G.A.M. Donders GAM Roy MH reu
AVG beschermd Raaf XMH teef
  J.C. Gonzalez JC Spoor XMH reu
  J.J. Hofs JJ Donna XMH teef
AVG beschermd Baska TH reu
  A.C.H. Schoenmakers ACH Baldo XDH reu
  E.L.M. de Wilt ELM Willem XMH reu
Speurhond B 03 nov
  J.F.J. Evers JFJ Jet XDH teef
  F.J.M. Groenendaal FJM Wolf GD reu
  W.K.C. Maes WKC Goran BV reu
Vlakterevieren A 3 nov
  G.A.M. Donders GAM Roy MH reu
  W.K.C. Maes WKC Goran BV reu
  W.M.J. van Schijndel-van Kasteren WMJ Nero XMH reu
  A.C.H. Schoenmakers ACH Baldo XDH reu
  S.J. Walschots SJ Jette XHH teef
  E.L.M. de Wilt  ELM Willem XMH reu
Vlakterevieren B 3 nov
  J.J. Hofs JJ Donna XMH teef
AVG beschermd Rin-Da XMH teef
Basis Speurhonden 4-nov
  D. Dingemans D Kees HH reu
  J.J.J. van Ekert JJJ Tess XMH teef
  R.C. Swarts RC Fiesta DH teef
  S.J. Walschots SJ Jette XHH teef
Puinzoeken A 4 nov
  G.A.M. Donders GAM Roy MH reu
  W.M.J. van Schijndel-van Kasteren WMJ Nero XMH reu
  E.C.M. van Summeren ECM Rodi XHH reu
  S.J. Walschots SJ Jette XHH teef
  E.L.M. de Wilt ELM Willem XMH reu
Sorteerhond A 4 nov
  G.A.M. Donders GAM Roy MH reu
AVG beschermd Raaf XMH teef
  J.J. Hofs JJ Donna XMH teef
  M.G. van der Kaa MG Jill XMH teef
AVG beschermd Baska TH reu
AVG beschermd Darco MH reu
  S.J. Walschots SJ Jette XHH teef
  E.L.M. de Wilt ELM Willem XMH reu
Sorteerhond B 4-nov
  J.F.J. Evers JFJ Jet XDH teef