Uitnodiging en agenda van de voorjaarsledenvergadering van de KNPV afdeling Limburg op donderdag 22 maart 2018.

Aanvang:      19:30 uur.

Plaats:          Partycentrum Den Zwarten Berg te Sint-Odiliënberg.

 

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda.
 3. Vaststelling van de notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 26 oktober 2017.
 4. Mededelingen en ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag 2017 secretaris.
 6. Jaarverslag 2017 penningmeester.
 7. Bestuursverkiezing
  Door het tussentijdsaftreden van de voorzitter is deze positie vacant.
  Kandidaatstelling vanuit de leden dient te geschieden conform artikel 9, lid 5 van het Huishoudelijk Reglement van de afdeling Limburg. Kandidatenlijst(en) dienen uiterlijk 8 februari 2018 in het bezit te zijn van de secretaris van de afdeling.
 8. Verslag kascontrolecommissie 2017
 9. Behandeling van de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering van de KNPV op zaterdag 21 april 2018.
 10. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend-afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van de KNPV op zaterdag 21 april 2018.

Pauze.

 1. Thema gedeelte: nog niet bekend
 2. Uitreiking clubdiploma 2017.
 3. Rondvraag
  Vragen, die voorbereiding door het afdelingsbestuur behoeven, dienen uiterlijk 8 maart 2018 schriftelijk bij de secretaris van de afdeling te worden ingediend.
 4. Sluiting

Het afdelingsbestuur nodigt leden uit om een voorstel te komen voor het thema gedeelte.